นก     วิหค  ปักษี  ปักษา  ปักษิณ  สกุณี  สกุณา  บุหรง  สุโนก        ทิชาชาติ ทิชากร ศกุน ทวิชาติ

พระอาทิตย์ ตะวัน ไถง ทิพากร ทินกร รวี รพี สุริยะ สุริยา รำไพ สูรย์ สุรีย์ สุริยง ภากร ภาสกร อาภากร ภาณุ รังสิมา ประภากร

ช้าง กุญชร คชสาร หัตถี ไอยรา เอราวัณ ดำรี มาตงค์ คเชนทร์ กรี คชาธร นาคินทร์ หัสดี

ดวงจันทร์ แข ศศิธร นิศากร เดือน นิศารัตน์ รัชนีกร โสม จันทร จันทรา บุหลัน แถง วิธู

ดอกไม้ ผกา บุปผา บุษบง บุษบา บุปผาชาติ บุหงา โกสุม มาลา กรรณิการ์ มาลัย มาลี กุสุมาลย์ บุหงัน พบู สุมาลี สุมนา พเยีย สุคันธชาติ

ป่า พนา พนาลี พนาเวศ พนาสณฑ์ พนาสัณฑ์ ไพร ไพรสัณฑ์ ไพรสณฑ์ ไพรวัน วนา วนาลี วนาลัย อารัญ ดง พนัส

น้ำ นที วารี ธารา สายชล ชลธาร ชลธีสาคร คงคา มหรรณพ อุทก ชลาลัย

ภูเขา คีรี สิงขร ภูผา บรรพต คีรินทร์ ศิขรินทร์ มเหยงค์

ดอกบัว ปทุม ปทุมมา บงกช นิลุบล กช กชกร กรกช กระมล กมุท จงกล กุมุท จงกลนี โกเมศ โกมล อุบล อรพินท์ สาโรช  ปัทมา

หญิงสาว กัลยา นารี นงลักษณ์ นงเยาว์ เยาวมาลย์ วนิดา ยุพิน เทวี อนงค์ กานดา กัลยาณี ยุวดี พะงา ยุพดี นงคราญ