รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

นางสาวกนกกาญจน์          กิ่งวิชิต   4711020008

นายผ่านเมฆ                         คำมูล   4711020011

นายวชิร                                 ภุมมา   4711020012

นางสาวจารุวรรณ                พิมพ์ทอง  4711020015

นายพูนสุข                            เหลี่ยมสิงขร 4711020021


โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ              

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตารางวิเคราะห์

 

ข้อมูลการแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงคำ sh ไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้น ป. 6การพัฒนาการคิดและทำงานกลุ่ม ของ นักเรียนชั้น ป. 5การแก้ปัญหาการเขียนเรียงความไม่เป็น ของนักเรียนชั้น ป. 4การพัฒนาการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ Natural Approach ของนักเรียนชั้น
ม.1-6
การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออกของ นักเรียนชั้น ป.3
ปัญหาวิจัย   -  ตัวแปรตาม การอ่าน คิดและทำงานกลุ่ม การเขียน ประสบการณ์จริง การแสดงออก
   - ตัวแปรต้นสอนซ่อมเสริมและแบบฝึกหัดทำซ้ำๆทำซ้ำๆทำซ้ำๆทฤษฎีเสริมแรง
ทำไมจึงทำออกเสียงไม่ถูกต้องคิดและทำงานกลุ่มไม่เป็นเขียนไม่เป็นสร้างทัศนคติเชิงบวกไม่กล้าแสดงออก
ทำที่ไหนป.6ป. 5ป. 4นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป.3
ทำอย่างไร   - เด็กมีปัญหา 5 คน ทั้งชั้นเรียน 42 คน 1,276 คน 1 คน
   - อุปกรณ์ที่ใช้แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเทคนิคการสอนกิจกรรมการเสริมแรง
  - วันที่ทดลอง5 วันตลอดปีการศึกษา 3 สัปดาห์6 ครั้ง ตลอดปี1 เดือน
  - เด็กที่แก้ปัญหาได้5 คน ระดับดี-ดีมากทุกคน40 คน1,276 คน ระดับดี1 คน
ทำเมื่อไหร่สิงหาคมพ.ศ.2543กรกฎาคม-สิงหาคมพ.ศ. 2548มิถุนายน- กรกฎาคม
กิจกรรมต่อเนื่องไม่ระบุทำรายงานและจัดแสดงผลงานประกวดเรียงความไม่ระบุไม่ระบุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบสังเคราะห์

 

                จากงานวิจัยทั้งหมด 5 เรื่อง เป็นงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 3 เรื่อง  และเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 2 เรื่อง  คือ  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการออกเสียง  การเขียน  การแก้ไขพฤติกรรม  การพัฒนากระบวนการคิดและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมด  สำหรับวิธีการแก้ปัญหาในงานวิจัยทั้ง 5 เรื่อง เป็นการทำซ้ำ 3 เรื่องจนสามารถแก้ปัญหาได้  และอีก 2 เรื่องที่เหลือใช้วิธีการสอนซ่อมเสริม  แบบฝึกหัด และวิธีการเสริมแรง  โดยแยกเป็นรายวิชาสามารถระบุได้  ดังนี้   

1.       กลุ่มภาษาต่างประเทศ                        2 เรื่อง
2.       กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต    1 เรื่อง
3.       กลุ่มภาษาไทย                                      1 เรื่อง
4.       อื่นๆ  (ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้)    1 เรื่อง
งานวิจัยทุกเรื่องสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ในระดับดีถึงดีมาก

 ตารางหัวข้อการวิจัย

เรื่องURL
การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงคำ sh ไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้น ป. 6http://learners.in.th/blog/poonsuk01/92706
การพัฒนาการคิดและทำงานกลุ่ม ของ นักเรียนชั้น ป. 5http://learners.in.th/blog/kanokkarneduc106-3/92025
การแก้ปัญหาการเขียนเรียงความไม่เป็น ของนักเรียนชั้น ป. 4http://learners.in.th/blog/mekky03/90455
การพัฒนาการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ Natural Approach ของนักเรียนชั้นม.1-6http://learners.in.th/blog/kidnapper03/92501
การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออกของ นักเรียนชั้น ป.3  http://learners.in.th/blog/wachira-pumma02/92643