วันนี้อาจารย์ได้ให้ดูตัวอย่างของโครงงานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงงานในรายวิชานี้ต่อไป และเขียนแบบฟอร์มการเขียนโครงการมาส่งในวันพรุ่งนี้
             ตัวอย่างโครงการ
             - http://202.28.94.55/web/322494/2550/project/g38/index.html
             - http://202.28.94.55/web/320494/2546/Project/g1/MainIndex.html

            อาจารย์ได้ให้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เว็บไซต์ http://80thbirthdayanniversary.go.th