การเรียนวันนี้ค่ะ..เกี่ยวกับการทำโครงการ และเรามารู้จักการทำโครงการกันนะโครงการ (Project)
             คือ สิ่งที่จัดทำ
ขึ้นมาเพื่อตอบสนอง ความต้องการเฉพาะด้าน หรือตอบสนอง แผนกลยุทธ์ขององค์กร(corperate strategy) ให้เป็นผลสำเร็จ โครงการแต่ละโครงการจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique) และจะมีกำหนดเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดอย่างชัดเจน นั่นคือ โครงการจะไม่ดำเนินตลอดไปเหมือนงานที่ดำเนินการอยู่เป็นประจำ (operation)
หลักการและเหตุผล
              หลักการและเหตุผล คือ  ส่วนที่แสดงถึงปัญหาและความจำเป็นที่ต้องมีโครงการ  ควรเขียนระบุปัญหาเหตุผล  โดยมีข้อสนับสนุนอย่างชัดเจน    หยิบยกทฤษฏีต่างๆ เข้ามาสนับสนุนให้สมเหตุสมผล  อาจย้ำให้เห็นชัดเจนว่าโครงการสอดคล้องกับแผนและนโยบายของหน่วยงานหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง
วัตถุประสงค์ของโครงการ              
                วัตถุประสงค์เป็นเครื่องชี้แนวทางการดำเนินงานของโครงการ  เป็นตัวกำหนดส่วนประกอบอื่นๆ ของโครงการ  วัตถุประสงค์ที่ดีต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ  และควรเขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ขั้นตอนการทำโครงการ              
                1.   คิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงงานตามที่สนใจ
               2.   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
               3. จัดทำเค้าโครงในการจัดทำโครงงาน (Proposal)
               4.  ลงมือทำโครงงาน
                5.เขียนรายงาน
               6.  นำเสนอผลงาน
การเขียนรายงาน
                 1.       ปกนอก
                 2.       ปกใน  มีลักษณะเช่นเดียวกับปกนอก
                 3.       บทคัดย่อ
                 4.       กิตติกรรมประกาศ
                 5.       สารบัญ
                 6.       สารบัญตาราง (ถ้ามี)
                 7.       สารบัญรูปภาพ (ถ้ามี)
                 8.       บทที่  1
                 9.       บทที่  2
                10.    บทที่  3
                11.    บทที่  4
                12.    บทที่  5
                13.    ภาคผนวก
                14.    บรรณานุกรม
               15.    ประวัติผู้จัดทำโครงงาน
ให้หาตัวอย่างการเขียนโครงการ
           - โครงการทั่วไป
           - โครงการวิชาชีพ
           - โครงการคอมพิวเตอร์