มาตรฐานที่ ส 3.1 ( 2)

เข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเงิน การคลัง การธนาคาร และงบประมาณของหน่วยธุรกิจ และของรัฐ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.รู้และเข้าใจความหมาย และความสำคัญของหน่วยเศรษฐกิจ

หน่วยเศรษฐกิจ

การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การแลกเปลี่ยน และการบริโภคจำเป็นต้องมีผู้ดำเนินกิจกรรมการผลิต เพื่อปฏิบัติกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุด ซึ่งผู้ดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ เราเรียกว่าหน่วยเศรษฐกิจ (Economic Unit)

หน่วยเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 3 หน่วย คือ

1. หน่วยครัวเรือน (Household) หมายถึง บุคคลทั้งหมดที่อาศัยอยู่รวมกันในที่เดียวกัน และร่วมกันตัดสินใจใช้ทรัพยากรของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหน่วยครัวเรือนจะมีหน้าที่สำคัญ คือ มีหน้าที่เป็นผู้ผลิตหรือหาปัจจัยการผลิต ได้แก่ ที่ดิน ทุน แรงงาน และการประกอบการ ให้ฝ่ายผลิตนำไปผลิตเป็นสินค้าและบริการ และหน่วยครัวเรือนอาจเป็นผู้บริโภคเอง ดังนั้น หน่วยครัวเรือนจึงมีหน้าที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ 2 ประการ คือ เป็นผู้ให้ปัจจัยการผลิตหรือผู้ผลิตและเป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการ

2. หน่วยธุรกิจ(Business Unit) หมายถึง กลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการนำปัจจัยการผลิตมาทำการผลิตสินค้าหรือบริการแล้วจำหน่ายไปให้ผู้บริโภค ดังนั้น หน่วยธุรกิจเป็นทั้งผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าและบริการเอง หรือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ หรือบางรายอาจอาจเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายก็ได้ เช่น เจ้าของโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตเสื้อผ้าและนำไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคเอง เป็นต้น


3. หน่วยรัฐบาล (Government ) หมายถึง หน่วยงานหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการสาธารณประโยชน์ ซึ่งหน่วยรัฐบาลจะเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค เจ้าของปัจจัยการผลิต และมีความสัมพันธ์กับหน่วยอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามแนวทางที่ประเทศต้องการจารุวรรณ บุณยรัตพันธ์ เศรษฐศาสตร์ สำนักพิมพ์แม็ค กรุงเทพมหานคร

นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยเศรษฐกิจ

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
หน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยมีบทบาทต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไร

นัเรียนทำงานส่งได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556