การค้าระหว่างประเทศ

                คือ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศ

http://learners.in.th/file/amphac/International+Trade.ppt