ข้อสอบปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ข้อสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 ภาคเรียนที่  1ชื่อ....................................................................เลขที่.................ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว
1.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความหมายของ  ศาสนา
ก.  เป็นคำสั่งสอน ข. เป็นข้อปฏิบัติ 
ค. เป็นหลักธรรม  ง.  เป็นเรื่องงมงาย
2. ข้อใดเป็นสาเหตุเบื้องต้นทำให้เกิดศาสนา
ก. การฝึกอบรม  ข.ความต้องการแก้ปัญหา  
ค. ความกลัวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ง. ความเลื่อมใสศรัทธา
3. บุคคลใดปฏิบัติถูกต้องตามหลักของศาสนาพุทธ
ก. อารีทำพิธีล้างบาป  ข. สมพร  รักษาศีล 5  เป็นประจำ
ค. มานะทำพิธีละหมาด  ง.  อาคม  ถือศีลอด
4.  พุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไร
ก. เป็นศาสนาประจำชาติที่มีความมั่นคง  ข. ทำให้กลุ่มคนที่นับถือศาสนาพุทธมีพลัง 
ค.ช่วยขัดเกลาจิตใจของคนในสังคม   ง.  ทำให้สังคมมีระบบ  ระเบียบ
5. การกระทำใดสอดคล้องกับญาตัตถจริยา
ก. จูงคนชราข้ามทางม้าลาย   ข. ไปฟังเทศน์ที่วัดทุกวันพระ 
ค. สอนการบ้านให้เพื่อน  ง.  ช่วยคุณแม่ล้างจาน
6. การข้ามถนนโดยไม่มีสติสัมปชัญญะจะเกิดผลอย่างไร
ก. ข้ามถนนได้ปลอดภัยมากขึ้น  ข. เกิดอุบัติเหตุถูกรถชน 
ค. ทำให้ข้ามถนนได้เร็วขึ้น  ง. ทำให้รถรีบหยุดให้ข้าม 
7. การศึกษาพุทธสาวกมีประโยชน์อย่างไร
ก. ได้ความเพลิดเพลินสนุกสนาน  ข.  ได้ฝึกอ่านให้เก่งยิ่งขึ้น  
ค. ได้ข้อคิดที่นำไปปฏิบัติต่อไป  ง.  ได้นำเรื่องราวไปเล่าให้ผู้อื่นฟังได้
8.หากเกิดความสามัคคีจะเกิดผลอย่างไรในสังคม
ก. ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ข. ครอบครัวดูแลซึ่งกันและกัน 
ค.  สังคมมีความวุ่นวายแตกแยก   ง. ทุกคนมีความรักใคร่กลมเกลียว 
9. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ใช้ในโอกาสใด
ก. กราบพ่อแม่  ข. กราบพระภิกษุสงฆ์
ค. กราบครู ง. กราบขอพรผู้สูงอายุ 
10. ศาสนสถานใดที่เป็นแหล่งข้อมูลแสดงเรื่องราวที่ทำให้เห็นภาพชัดเจน
ก. เจดีย์โบราณตามวัด  ข. ซากวิหารโบราณ 
ค. โบสถ์ที่มีภาพเขียนตามฝาผนัง   ง.  วัดเก่าโบราณ 
11. พุทธมามกะที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ไปวัดเมื่อไม่สบายใจ  ข. เช่าพระพุทธรูปบูชา 
ค. ค้าขายสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของพระสงฆ์  ง.  ฝึกสมาธิรักษาศีลทุกวันพระ
12. ข้อใดไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ
ก. การถวายทานแด่พระสงฆ์  ข. การเวียนเทียน 
ค. การฟังเทศน์ในวันพระ  ง. การทรงเจ้า 
13. ถ้านักเรียนฝึกสมาธิจะเกิดผลดีต่อตนเองอย่างไร
ก. มีพลังพิเศษ ข. เพื่อนยกย่องนักถือ 
ค. เรียนหนังสือได้ดี  มีความตั้งใจ  ง.  มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือมากขึ้น
14. การแผ่เมตตาเกิดผลดีต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร
ก. มีอำนาจมากขึ้น  ข. มีความสุขใจ  
ค. มีผลการเรียนดีขึ้น  ง.  มีสมาธิดีขึ้น
15.  จุดประสงค์การสวดบทแผ่เมตตาสอดคล้องตามสำนวนใด
ก. เกลือจิ้มเกลือ  ข. หนามยอกเอาหนามบ่ง 
ค. เขียนหนังสือให้วัวกลัว  ง.  เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
16. ถ้านั่งเหม่อในขณะเรียนจะเกิดผลอย่างไร  
ก. สมองปลอดโปร่ง  ข. ทำให้คิดเรื่องเรียนได้ดี
ค. มีความสงบในการเรียน  ง.  ไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูสอน
17.  เด็กในข้อใดควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ก. เด็กพิการ  ข. เด็กที่เรียนเก่ง 
ค. เด็กที่เรียนไม่เก่ง  ง.  เด็กที่มีความขี้เกียจ  
18. ชายไทยทุกคนมีหน้าที่รับราชการทหารเมื่ออายุเท่าไร
ก.  15  ปี ข.   18  ปี
ค.  21  ปี ง.  25  ปี
19. ข้อใดเป็นการแสดงเสรีภาพที่ถูกต้อง  
ก. พูดเสียงดังในที่สาธารณะ  ข. ผู้ล้อเลียนจนผู้อื่นได้รับความเสียหาย 
ค.  แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม   ง. ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 
20. ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ได้แก่ใคร
ก. พ่อแม่ผู้ปกครอง  ข. ญาติสนิท 
ค. คู่สมรส  ง.  ใครก็ได้แต่งตั้งขึ้นมา
21.  บุคคลใดทำหน้าที่ประธานสภาในตำบล
ก.  กำนันข.  ผู้ใหญ่บ้าน
ค. ปลัดอำเภอง.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
22. บุคคลใดมีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ค. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ง.  นายกเทศมนตรี
23. ข้อใดแสดงถึงวัฒนธรรมได้ถูกต้อง
ก. สมศรีทักทายว่า ฮัลโหล  ข. สมพรกล่าวขอโทษ  เมื่อเดินชนสมบัติ 
ค. สุดาใส่กระโปรงสั้นไม่ใส่กางเกงชั้นใน  ง.  นารีชอบด่านเพื่อนด้วยคำหยาบ
24. สมบูรณ์ไม่ใช้จ่ายสิ้นเปลือง  รู้จักอดออม  นายสมบูรณ์ปฏิบัติตามหลักใด
ก. วินัยและเคารพกฏหมาย ข.  หลักปฏิบัติตามวัฒนธรรม  
ค.  ความขยันหมั่นเพียร ง.   หลักเศรษฐกิจพอเพียง
25. ถ้าคนไทยไม่รู้จักอดออม ทำให้เกิดปัญหาแก่ตนเองอย่างไร
ก. ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ  ข.  ปัญหาการว่างงาน
ค. ปัญหาคอร์รับชั่น  ง.  ปัญหาฐานะยากจน
26. เพราะเหตุใดวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละภาคจึงแตกต่างกัน
ก. การพัฒนาของท้องถิ่นต่างกัน  ข.  สภาพภูมิอากาศต่างกัน
ค.  ความต้องการแตกต่างกัน ง. การถ่ายทอดพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม    ที่แตกต่างกัน 
27.   ข้อใดไม่ใช่หลัก การบริหาราชการส่วนท้องถิ่น
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข.  สุขาภิบาล
ค. กรุงเทพมหานคร  ง.  จังหวัด
28. การปฏิบัติตามข้อใดเป็นการปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย
ก. วิภา  ซื้อสุราตามคำสั่งพ่อ  ข. อารี  ช่วยหาเสียงให้พรรคการเมืองเพราะได้ค่าจ้าง 
ค. ราตี   ได้เป็นหัวหน้าห้องจากการเลือกของครูง.  นิตา  กินอาหารไม่เสียเงินเพราะทุกคนลงมติว่า     ยกเว้นเจ้าของร้าน 
29.  นักเรียนมีสิทธิในด้านใดในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
ก. สิทธิการปกครอง  ข. สิทธิการพัฒนา 
ค. สิทธิการมีชีวิต  ง. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
30. การเรียนหนังสือ  เป็นสิทธิในข้อใดที่เด็กควรได้รับ
ก. สิทธิการปกครอง  ข. สิทธิการพัฒนา 
ค. สิทธิการมีชีวิต  ง. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม
คิดให้ดีก่อนทำ..ขอให้โชคดีเด้อ
ครูนิตยา  ประกอบทรัพย์