สื่อมัลติมีเดีย....

แนวทางในการสร้าง

ความหมายของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน

         ในอดีต  สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อประสม หมายถึง การนำสื่อหลายๆ ประเภทมาใช้ร่วมกัน เช่น รูปภาพ เครื่องฉายแผ่นโปร่งใส  ฯลฯ เพื่อให้การเสนอผลงาน หรือการเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ในปัจจุบัน  สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์แสดงผล ในลักษณะผสมสื่อหลายชนิดเข้าด้วยกัน โดยเน้นที่การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เห็น ได้เลือก และรับฟังข้อมูลข่าวสารผ่านจอคอมพิวเตอร์  เพื่อให้ผู้ใช้มีปฎิสัมพันธ์กับสื่อโดยตรง

    

ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดีย

        ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดีย ได้แก่

 • วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์   
 • คอมพิวเตอร์กับการศึกษา                        
 • ทฤษฎีการเรียนรู้
 • สื่อการสอน                         

ประเภทของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา แบ่งตามบทบาทได้ 2 ประเภทดังนี้

 •  สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอข้อมูล

 • สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ได้แก่

 • ตัวอักษร

 • กราฟิก

 • ภาพเคลื่อนไหว

 • เสียง

 • วีดีโอ