หลังจากนักเรียนเรียนในห้องแล้วให้นักเรียนศึกษาเพิมเติมได้จ๊ะ