1. อันตรายของยาเสพติด
    1.1 ทำลายสุขภาพ    ยาเสพติดส่วนใหญ่จะออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางทำให้การทำงานระบบต่าง ๆในร่างกาย
เสี่ยมลงทำให้สุขภาพทรุดโทรม    ร่างกายซูบผอม น้ำหนักลด อ่อนเพลียไม่มีแรงในการทำงานเกียจคร้าน  
 (ถ้าเป็นนักเรียนก็จะไม่อยากเรียนหนังสือ    เบื่อหน่ายในการเรียน) บุคคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งทำให้ผู้อื่น
เกิดความไม่เชื่อถือหรือไม่ไว้วางใจในการทำงานร่วมด้วย
     1.2 ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย    เพราะการควบคุมทางกล้ามเนื้อและระบบประสาทบกพร่องทำให้สมองมึนชา
มึนงง ขาดความว่องไวในการตัดสินในแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า    ถ้าผู้ติดยาเสพติดขับขี่ยานพาหนะ นอกจากจะ
ทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวเองแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วย
      1.3 เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย    เพราะมีความต้านทานโรคน้อย ติดเชื้อโรคได้ง่าย และในปัจจุบันนี้ มีโรคที่เกิด
จากภูมิคุ้มกันบกพร่องแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนั้น    ผู้ที่ติดยาเสพติดก็เป็นบุคคลจำพวกหนึ่งที่ทำให้โรคนี้แพร่ไป
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน
     1.4 จิตใจไม่ปกติ    ผู้ที่ติดยาเสพติดมักมีอาการยากยา อารมณืไม่ปกติบางครั้งเซื่องซึม บางครั้งคลุ้มคลั่ง  
 กระวนกระวาย เป็นหนทางนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมได้ง่ายเนื่องจากต้องการเงินมาใช้ในการซื้อยาเสพติด
  เพื่อนๆก็ทราบกันดีอยู่แล้วชั้ยมั้ยรคับ...........ขอให้ทุกคนห่างใกล้จากยาเสพติดน่ะครับ