กล่าวถึง.....รายงาน....วิชาหนึ่ง
ซึ่งมีการ.....เรียบเรียง...ลงแผ่นใส
นักเรียน...ทำกัน...อย่างตั้งใจ
เหตุไฉน...ครูนั่งหลับ...ไม่ฟังเลย


อาจเป็นเพราะ...คุณครูเขา...คงนอนดึก
เราก็นึก...เข้าใจ...ในเหตุผล
ดีอยู่อย่าง...ที่ครูนั่ง...ไม่นอนกรน
ถึงไม่สน...เราก็คง...ต้องรายงาน


ที่ทำไป...ก็ใช่...คือหน้าที่
ส่วนหนึ่งมี...คือคะแนน...ก่อนสอบไล่
ที่รวบรวม...เนื้อหา...อย่างตั้งใจ
ก็กลัวใคร...กล่าวหา...หน้าที่ครูขอครูจง...เข้าใจ...ในหน้าที่
ว่าครูมี...ส่วนหนึ่ง...ในการสอน
หากคุณครู...มาได้เห็น...บทคำกลอน
หนูกราบวรณ์...ครูจงรู้...หน้าที่ตน