รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท


ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกระตุ้น ส่งเสริมเยาวชนในการพัฒนาทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัล Prime Minister's Award 2017 ให้กับครูและเยาวชนที่พัฒนาโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติจากเวทีที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คุณครูและเยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลใ นครั้งนี้ ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สมาคมมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
โดยวันที่ 23 สิงหาคม 2560 รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบรางวัล Prime Minister's Youth Science Award 2017 แก่เยาวชน ดังนี้
(นักเรียนมอบโล่รางวัลให้โรงเรียน และ ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน)
โครงงาน เรื่อง สารชีวภาพของสารสกัดหยาบจากหญ้าสาบแร้งควบคุมสาเหตุวงจรการเกิดโรคใบหงิกเหลือง (Tomato Yellow Leaf Curl) ในมะเขือเทศพันธุ์สีดา

นางสาวจรรยพร โกฏิมนัสวนิชย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวนฤภร แพงมา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
และนายวิชชากร นันทัยเกื้อกูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวประภัสสร จรไพร และนายอัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองและขอขอบใจนักเรียนทุกคน ที่สนับสนุนช่วยเหลือ เป็นกำลังใจให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้ และหน่วยงานต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
สุดท้ายนี้ต้องขอบใจนักเรียนทุกคนและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่เสียสละเวลา ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นสังคมแห่งวิชาการ สังคมแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์โรงเรียน : วิชาการเด่น กล้าแสดงออก

เนื้อข่าว : อาจารย์อัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์