#1 คนดีของชุมชน


#2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

  • สื่อ
  • กิจกรรม

#3 เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยการแปรรูป

  • สื่อ
  • กิจกรรม

#4 สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี

  • สื่อ
  • กิจกรรม

#5 งานอาชีพ

  • สื่อ
  • กิจกรรม