จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานได้ถูกต้อง

(1) เป็นการนำเสนอที่ชักชวน ชวนเชื่อ ชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายคล้อยตาม

(2) เป็นการเตรียมเนื้อหาที่จะสื่อความให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลตามประสงค์ที่วางไว้

(3) การถ่ายทอดความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์แน่ชัดให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(4) เป็นการนำเสนองานที่ต้องการบอกกล่าวข้อเท็จจริง


2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(2) เปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นแบบกระจาย

(3) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงาน

(4) เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ


3. วัตถุประสงค์ในการนำเสนองานหมายถึง

(1) การถ่ายทอดความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์แน่ชัด

(2) นำเสนองานที่ต้องการให้เกิดความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย

(3) เพื่อสร้างความบันเทิงและเพื่อโน้มน้าวจิตใจ

(4) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนองาน


4. ขั้นตอนการนำเสนองานมีกี่ขั้นตอน

(1) 6 ขั้นตอน

(2) 5 ขั้นตอน

(3) 4 ขั้นตอน

(4) 3 ขั้นตอน


5. ข้อใดคือการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) การใช้สื่อ C.A.I ในการนำเสนอ

(2) การเสนอขายสินค้าในที่ประชุม

(3) การใช้โปรแกรม PowerPoint ในการนำเสนอ

(4) การนำเสนอบนเว็บไซต์


6. เทคโนโลยีสำหรับนำเสนอสารสนเทศมีกี่ประเภท

(1) 5 ประเภท

(2) 3 ประเภท

(3) 2 ประเภท

(4) 1 ประเภท


7. ข้อใด ไม่ใช่ เทคโนโลยีสำหรับนำเสนอสารสนเทศ

(1) พีเพิลแวร์

(2) ซอฟต์แวร์

(3) ฮาร์ดแวร์

(4) โพรเจกเตอร์


8. โปรแกรมที่เหมาะสำหรับการนำเสนองานคือ

(1) Microsoft office PowerPoint

(2) Microsoft office publisher

(3) Microsoft office access

(4) Microsoft office excel


9. ซอฟต์แวร์อิมเพรส ทำงานคล้ายกับซอฟต์แวร์ใด

(1) Microsoft office PowerPoint

(2) Microsoft office Publisher

(3) Microsoft office Access

(4) Microsoft office Excel


10. หากต้องการตัดต่อไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง ควรใช้โปรแกรมใด

(1) Photoshop

(2) Nero

(3) Movie Maker

(4) Gom Player