จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. ข้อใด ไม่ใช่ ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต

(1) เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ

(2) ช่วยให้การติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเร็ว

(3) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นความลับของผู้อื่น

(4) สามารถซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต


2. ประเทศใดได้คิดค้นวิจัยระบบที่สามารถทำการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบที่แตกต่างกันเป็นประเทศแรก

(1) อเมริกา

(2) โซเวียต

(3) ฝรั่งเศส

(4) ญี่ปุ่น


3. ข้อใดเรียงลำดับวิวัฒนาการของระบบเครือข่ายได้ถูกต้อง

(1) ARPANET > DARPANetwork > INTERNET

(2) DARPANetwork > ARPANET > INTERNET

(3) DARPANetwork > INTERNET > ARPANET

(4) ARPANET > INTERNET > DARPANetwork


4. ศูนย์กลางของประเทศไทยในการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปที่เครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในปี 2531 คือข้อใด

(1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

(2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(3) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


5. TCP/IP (ทีซีพี ไอพี) คืออะไร

(1) การแบ่งข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์และส่งไปอีกเครื่องเป็นส่วนย่อย ๆ

(2) การใช้คำสั่งและบอกที่อยู่ของจุดหมายปลายทางผ่านระบบทางไกล

(3) ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

(4) ภาษากลางเพื่อการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต


6. คำตอบในข้อใด ไม่ใช่ รายชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่หวังผลกำไร

(1) EdNet

(2) CS Internet

(3) ThaiSarn

(4) SchoolNet


7. ข้อใด ไม่ใช่ จุดเด่นของ World Wide Web

(1) แสดงผลแบบ Hyper text

(2) ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นปกหนังสือ

(3) สามารถเชื่อมต่อเพื่อค้นข้อมูลที่ศูนย์อื่น ๆ

(4) บริการข้อมูลแบบข้อความปกติและแบบมัลติมีเดีย


8. ทางเข้าของเว็บเพจทั้งหมดในเว็บไซต์ คือข้อใด

(1) Link

(2) Web page

(3) Web site

(4) Home page


9. อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ Lease Line เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคือข้อใด

(1) โมเด็ม

(2) เราเตอร์

(3) สายโทรศัพท์

(4) ชั่วโมงอินเทอร์เน็ต


10. ข้อใด ไม่ใช่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

(1) Modem

(2) ADSL

(3) Satellite

(4) Cable Modem