ที่มารูปภาพ: http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5620602273/page7.html

ในปัจจุบันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารรอบตัวเราทุกรูปแบบ ทำให้มีการพัฒนามากขึ้น โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา การทำงาน เศรษฐกิจสังคมโลกปัจจุบัน รวมถึงเรื่องของการศึกษาไทย เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ ทำให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ และยังนำมาใช้ในห้องเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนกับเด็กๆ เป็นการส่งเสริมในการเรียนมากขึ้น

ครูจะต้องปรับแนวการเรียนการสอน จะต้องทำให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนที่จะทำให้เด็กมีทักษะชีวิต หรือ การคิด ในด้านไอที เด็กต้องวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด ครูจะต้องมีโอกาสให้เด็กได้ทดลองด้วยตนเอง ครูจะต้องหันมาใช้เทคโนโลยีให้เป็น เช่น Youtube เพื่อสอนนักเรียนนอกห้องเรียน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน

ฉันคิดว่า การศึกษาไทยในศตวรรษที่21ครูควรจะต้องมีการรู้จักใช้ เทคโนโลยีให้เป็นทุกอย่างเพื่อความเท่าทัน เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในการศึกษา และเด็กสมัยนี้มีความสนใจต่อสิ่งเร้า เช่น ดูวิดีโอ หรือ เล่นเกมส์ ผ่านเทคโนโลยี เพราะเด็กสมัยนี้ชอบการเรียนรู้แบบด้วยตนเอง ทดลอง สามารถสัมผัสได้ เด็กสามารถคิดและแก้ปัญหาได้ เพื่อเด็กจะได้มีทักษะกระบวนการคิด และทักษะในการใช้เทคโนโลยี ไม่เกิดความน่าเบื่อ ทำให้เด็กเกิดความสนใจที่อยากจะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น