ที่มา : http://my.mothersdigest.in.th/

สถานการณ์ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

ส่งผลให้การดำรงชีวิตหรือการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปมีการรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆและมาการติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวางมีการกระจายของข้อมูลที่รวดเร็วและมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการใชัชีวิตซึ่งในสังคมที่เราอยู่มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นเพราะโลกทุกวันนี้มีการสร้างสัมพันธ์ทางด้านสังคมไม่ได้เป็นแค่การพบปะพูดคุยมองเห็นรูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพหรือทำกิจกรรมร่วมกันแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่กลับอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาทางด้านสังคมในการติดดต่อสื่อสารกันและมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆรวมถึงด้านทั้งด้านการศึกษาด้วย

ผลที่เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยอยู่ในรูปแบบของสื่อต่างๆทำให้สะดวกต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือซึ่งในการศึกษาในปัจจุบันการมีการปรับเปลี่ยนประยุกต์การเรียนการสอนกับเทคโนโลยีมากขึ้นเช่นมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือมีการเรียนในแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอรืเน๊ตมากขึ้นซึ่งครูต้องมีความพร้อมและมีึวามรู้ในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นด้วย

การศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรในยุคศตวรรษที่21

นักเรียนอาจมีการเรียนผ่านเครือข่ายทางอินเตอร์เน๊ตสามารถนั่งเรียนอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องมานั่งเรียนที่ห้องเรียนก็ได้เป็นการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยอาจมีครูเป็นผู้กำหนดหัวข้อเพียงเท่านั้นซึ่งครูอาจมีบทบาทเพียงคอยให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาต่างๆเท่านั้นในการศึกษาในยุคศตวรรษที่21เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการลงมือปฏิบัติการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองซึ่งเป็นการศึกษาแบบอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้เรียนเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเรียนได้ซึ่งทางผู้สอนต้องมีการจัดระบบการเรียนการสอนอย่างครอบคลุมและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างไม่น่าเบื่อโดยอาจมีการใช้สื่อต่างๆมาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้นในยุคศตวรรษที่21ห้องเรียนอาจไม่มีกระดานดำครูไม่จำเป็นต้องยืนสอนนักเรียนจากหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว