1) เทคโนโลยีในการทำงาน คืออะไร

ตอบ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่างๆ


2) การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับอาชีพ ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

ตอบ 1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

2. ความจำเป็นในการใช้งาน

3. ความพร้อมของบุคลากร

4. งบประมาณในการดำเนินการและการดูแลรักษา

5. รักษาสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย


3) หลักการและเหตุผลในการเลือกและใช้เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง

ตอบ 1. ลดระยะเวลาในการทำงานให้น้อยลงแต่ได้งานเท่าเดิม

2. คุณภาพของหรือผลผลิตดีขึ้น

3. ปริมาณผลงานหรือผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

4. ลดจำนวนแรงงานลงแต่สามารถเพิ่มชั่วโมงได้มากขึ้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เทคโนในการทำาน


4) ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจมาอย่างละ 5 ตัวอย่าง พร้อมกับบอกประโยชน์ของเทคโนโลยีเหล่านั้น

ตอบ งานบ้าน

ตู้เย็น : ช่วยรักษาความสดของอาหาร

เตารีด : ช่วยรีดผ้าให้เรียบ

เครื่องดุดฝุ่น : ช่วยทำให้บ้านสะอาด

เครื่องซักผ้า : ช่วยซักผ้า

พัดลม : ช่วยผ่อนคลายความร้อน

งานเกษตร

รถเก็บข้าว : ช่วยชาวนาเก็บข้าว

เครื่องสปริงเกอร์ : ช่วยในการรดน้ำต้นไม้

รถไถนา : ช่วยลดระยะเวลาในการไถนา

การปลูกต้นไม้โดยไม่ต้องใช้ดิน : ปลอดภัยจากสารเคมี

เครื่องสีข้าว : ช่วยประหยัดเวลาในการสีข้าว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เทคโนในการทำาน

งานช่าง

คอมพิวเตอร์ : ใช้ในการออกแบบงานต่างๆ

เครื่องไขน็อต : ช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า : ช่วยในการเชื่อมงานต่างๆ

เครื่องพ่นสี : สะดวก รวดเร็วในการทำงานและมีคุณภาพ

เครื่องผสมปูน : ช่วยให้ผสมปูนได้มาตราฐานมากขึ้น

งานประดิษฐ์

ที่เจาะกระดาษ : สะดวกในการทำงาน

กรรไกร : ช่วยให้ตัดงานได้ตรงและเรียบร้อย

ปืนกาว : สะดวกในการทำงาน

สว่าน : ช่วยในการเจาะวัสดุที่แข็ง

ที่เจาะตาไก่ : สะดวกต่อการใช้งาน

งานธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ : ช่วยในการค้นหาข้อมูล

เครื่องถ่ายเอกสาร : ช่วยในการถ่ายเอกสารสำเนาต่างๆ

โทรศัพท์ : ช่วยในการติดต่อสื่อสาร

เครื่องปริ้นท์ : ช่วยในการปริ้นท์เอกสาร

เครื่องคิดเลข : ช่วยในการคิดเลขให้ถูกต้องแม่นยำ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คอม