การวัดและการประเมินผลการศึกษากับกระบวนการจัดการศึกษา

รศ. ดร. พรทิพย์     ไชยโส

            แนวคิด

1. การวัดและการประเมินผลการศึกษา มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการศึกษา  และ  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการจัดการศึกษา สาระสนเทศที่ได้จากการวัดและการประเมินผลการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผู้เรียน ในชั้นเรียน  มีประโยชน์โดยตรงต่อ  ครู   ผู้เรียน   ผู้ปกครองและผู้บริหาร2. มีความสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากผลจากการวัดและประเมินผลการศึกษาช่วยให้สถานศึกษาเกิดแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา3. ให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาการกับการศึกษาในระดับต่าง ๆ   ทั้งในระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และ ระดับชาติ             การวัดและการประเมินผลเป็นกระบวนการหนึ่งในกระบวนการจัดการศึกษา  การวัดเป็นการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนในรูปของคะแนน  หรือคำบรรยายที่เกี่ยวกับรายการ  สมรรถภาพ  หรือคุณลักษณะของผู้เรียน ที่แสดงออกทั้งในระยะเวลาก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  หรือหลังจากการเรียนการสอน             ส่วนการประเมินผลเป็นกระบวนการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดมาพิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนสามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการจัดการศึกษา  กระบวนการวัดและการประเมินผลที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนคำว่า  ผล  คือสิ่งที่เกิดจาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ที่เกิดจากการได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครูจัดให้  ผลดังกล่าวนี้เรียกว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การประเมินการเรียนรู้  แนวคิดและวิธีการ

1.      การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง  3  ประการคือ1.1  สาระและแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินตาม พ.ร.บ.  พ.ศ.25421.2   แนวคิดตามหลักวิชาของการประเมิน ได้เปลี่ยนแปลงจากการประเมินแบบเก่ามาเป็นการประเมินแบบใหม่  ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.3  การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต้องอาศัยหลักการประเมินที่ดี    ซึ่งประกอบด้วยหลักการใหม่ ๆ -        ต้องการความคิดที่ชัดเจนและสื่อสารเข้าใจ-        เป็นการประเมินในระดับชั้นเรียน-        ผู้ใช้ผลการประเมินที่สำคัญที่สุดคือ  ผู้เรียน-        การประเมินต้องมีคุณภาพ2.      การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องมีความหมายครอบคลุม3.      วิธีการประเมินการเรียนรู้  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นการประเมินเพื่อให้ได้    ข้อมูลสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ความสำคัญของคำศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมิน

            การวัด   ( measurement ) หรือการวัดผล  หมายถึงกระบวนการกำหนดตัวเลขให้กับสิ่งที่วัด อย่างมีกฎเกณฑ์  ครูสามารถวัดคุณลักษณะบางอย่างของผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบเขียนตอบลงบนกระดาษ            การประเมินผล  ( Evaluation )  เป็นกระบวนการที่ทำต่อจากการวัดแล้วตัดสินใจลงสรุปคุณค่าอย่างมีกฎเกณฑ์  การประเมินผลจึงเป็นผลการตัดสินใจจากผู้ประเมิน ไม่ใช่ผลจากการวัดโดยตรง            การประเมิน  ( Assessment ) เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายกว้างขวางกว่าคำอื่น ๆ ที่กล่าวมาซึ่งหมายถึง  กระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบสำหรับใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกับไปยังผู้เรียน เกี่ยวกับความก้าวหน้า จุดเด่น จุดด้อย            การประเมินทางเลือกใหม่ หมายความว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน หรือแบบทดสอบเลือกตอบหลายตัวเลือก ซึ่งเป็นการประเมินการปฎิบัติ            การประเมินตามสภาพจริง  หมายถึง การนำเสนอผู้เรียนด้วยงาน กิจกรรมที่มีความหมายต่อการศึกษาโดยตรงแทนการนำเสนอที่ความหมายทางอ้อมซึ่งเป็นการประเมินการปฎิบัติ            การสอบ  ( testing ) ใช้ในความหมายที่แคบกว่าการวัด เพราะการสอบเป็นวิธีหนึ่งของการวัด และที่ใช้แบบสอบ เป็นเครื่องมือวัด            การวัดทางการศึกษา  ( edueagational measurement ) เป็นคำทั่วไปที่ใช้อ้างอิงการสอบและการวัดอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับการวัดความสามารถ  ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้เรียน 

หลักการของการประเมินของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประกอบด้วยหลักการต่อไปนี้คือ

1. ต้องการความคิดที่ชัดเจนและสื่อสารเข้าใจ2. ต้องเป็นการประเมินในระดับชั้นเรียน3. ผู้ใช้ผลการประเมินที่สำคัญที่สุดคือ  ผู้เรียน4. จุดหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการประเมิน5. การประเมินเป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง6. ต้องเข้าใจความรู้สึกส่วนบุคคลซึ่งการประเมินที่ต้องใช้ดุลยพินิจของครู  ในการตัดสินและใช้ความรู้สึกนึกคิดของตนเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกว่าวิธีอัตวิสัย ซึ่งทำให้ผลมีความลำเอียงเกิดขึ้น7. การประเมินต้องมีคุณภาพ
ข้อตกลงเบื้องตันของการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นดังต่อไปนี้1.ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการศึกษา2. ข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนรู้3.ข้อตกลงเกี่ยวกับความรู้4.ข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนการสอน5.ข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้

ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

      1.ผู้เรียนโดยนิสัยแล้วมีความอยากรู้ อยากเห็น มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และเป็นผู้เรียนรู้ที่เชื่อถือได้

2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุข

            เป้าหมายสำคัญ ของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ก็คือ การได้มาซึ่งสารสนเทศ  

การกำหนดวัตถุประสงค์หรือ

ความมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้

                                                                                                                                                                 ในกระบวนการจัดการศึกษา  มี  3  ส่วน  ที่ครูต้องมีบทบาทคือ1. การกำหนดวัตถุประสงค์2. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงาม ใน  3   ด้าน คือ2.1    ด้านพุทธิพิสัย  เน้นการพัฒนาทางด้านความรู้  ความคิด  และปัญญา2.2    ด้านจิตพิสัย  เน้นการพัฒนาทางด้าน  ความรู้สึกทางจิตใจที่แสดงออกทางอารมณ์ และบุคลิกภาพ 2.3    ด้านทักษะพิสัย  เน้นถึงการพัฒนาการ  ทางด้านร่างกาย  การใช้กล้ามเนื้อ  การควบคุม    ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทางด้านร่างกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
การประเมินผล มีรูปแบบต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของการประเมิน
1.การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์  ( crlterion – referenced  evaluation ) ใช้ประเมินการปฎิบัติของผู้เรียนในชั้นเรียนการปฎิบัติของผู้เรียนจะนำมาเปรียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว โดยอ้างอิงถึงหลักสูตรที่กำหนดไว้2. การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม ( norm – referenced  evaluation )  เป็นกระบวนการเปรียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนกับผู้เรียนคนอื่น ๆ ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในชั้นเรียน3.การประเมินผลความก้าวหน้า  ( formative evaluation )  เป็นกระบวนการที่ต้องการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาตัดสินใจทางการศึกษาในระหว่างที่กระบวนการจัดการศึกษายังดำเนินการอยู่4.การประเมินผลเพื่อสรุปและตัดสินผล  ( summative  evaluation )  เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในการจัดการศึกษา
แนวคิดในการวัดทางการศึกษา
      เป็นการวัดทางอ้อม  เป็นลักษณะภายในบุคคล ไม่มีเครื่องมือที่วัดได้โดยตรง เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติ   ความสนใจหรือค่านิยม  การวัดทางการศึกษา  เป็นการวัดตัวอย่างของผลการเรียนรู้  และเป็นการวัดทางอ้อม การวัดทางการศึกษาเป็นการวัดที่มีองค์ประกอบของความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย  ซึ่งเป็นระบบของการกำหนดตัวเลขให้กับสิ่งที่วัด1.      มาตรานามบัญญัติ ( nominal  scale )  เป็นการกำหนดตัวเลขให้กับคุณสมบัติกับสิ่งที่วัด  เพื่อแบ่งประเภทของสิ่งต่าง ๆ เท่านั้น2.      มาตราจัดอันดับ  ( ordinal  scale )  การกำหนดตัวเลขจะบอกความหมายในเชิงปริมาณว่าตัวเลขที่ค่ามากหรือน้อยกว่ากัน  แล้วแต่การตั้งเกณฑ์เป็นเพียงการบอกอันดับที่เท่านั้นว่าใครมากน้อยแต่ไม่รู้ว่ามากน้อยกว่าเท่าใด3.      มาตราอันตรภาค  ( inteval  scale ) การกำหนดตัวเลขให้ความหมายในเชิงปริมาณ และบอกความมากน้อยของระยะห่าง  แต่มาตรานี้จะไม่มีศูนย์แท้4.      มาตราอัตราส่วน  ( ratio  scale ) การกำหนดตัวเลขให้ความหมายในเชิงปริมาณ และบอกระยะความห่าง และเลขศูนย์ในมาตรานี้เป็นศูนย์แท้             แนวคิดหลักในการประเมินผลการศึกษา  ซึ่งจะกล่าวถึง  ที่เกี่ยวข้องกับการ  จัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียน      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  หมายถึงกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนทั้งความรู้ทักษะ  และคุณลักษณะต่าง ๆ ว่าผู้เรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมาย  หรือ  วัตถุประสงค์  ของการเรียนการสอนหรือไม่  ซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดช่วงของ      กิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้.--    ก่อนเรียน  เพื่อที่จะบรรยายถึงสมรรถภาพพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเรียนพื้นฐานความ    เข้าใจ  เป้าหมาย  และแรงจูงใจในการเรียนรู้  เพื่อครูจะได้ทราบข้อมูลพื้นฐาน-        ระหว่างเรียน  เพื่อที่จะตรวจสอบ และวินิจฉัย  การเรียนรู้  ของผู้เรียนว่าสามารถติดตาม       ผู้เรียนได้อย่างไร สิ่งใดที่เรียนรู้ หรือยังไม่รู้  เพื่อที่จะช่วยเหลือซ่อมเสริมหรือแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป-        หลังเรียน  เพื่อที่จะสรุปผลการเรียนของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์สำคัญของรายวิชา
เป้าหมายของการวัดการประเมินผล  เป็นไปเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและเพื่อการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

                1.การประเมินผลการศึกษา  เน้นการประเมินการปฏิบัติ  เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความสามารถ  และทักษะตลอดจนลักษณะนิสัยในการเรียน ในการทำงานของผู้เรียนซึ่งต้องการให้ผู้เรียนได้รับการประเมินแสดงออก  ไม่ว่าจะเป็นด้วยการพูด  การแสดงท่าทาง  การสาธิต  การทดลอง  และการแสดงบทบาทสมมุติ           

2. การประเมินเน้นการประเมินตามสภาพจริง  คือกระบวนการ ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในงานที่มีคุณค่า หรือมีความสำคัญและมีความหมายเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ของผู้เรียน            ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง           

1. แบบ   ( design )   ของการประเมินต้องมุ่งสู่หัวใจสำคัญที่จำเป็นของการเรียนรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ            2. โครงสร้าง  (structure )  ของการประเมินมีการวางแผน และการกำหนดโครงสร้างที่ต้องการให้ผู้เรียนทุกคนได้มานะ และมีความพยายามที่จะปฏิบัติงาน3.การให้ระดับคะแนน  ( grading ) เน้นการให้คะแนนบนพื้นฐานของมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด            วิธีการประเมินตามสภาพจริง           

1.พิจารณาหรือกำหนดให้ขัดเจนว่าจะประเมินอะไร           

2.กำหนดแนวทางการประเมินตามสภาพจริง           

3.การประเมินเป็นการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่นการสังเกต  การอภิปราย  การบันทึกเหตุการณ์  การสัมภาษณ์  การสาธิต  การใช้พอร์ตโฟลิโอ           

4.การประเมินต้องใช้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งบทบาทของผู้เรียน  ของครู  และช่วยให้ผู้ปกครองมีบทบาทมากขึ้นในการเรียนรู้ของผู้เรียน           

5.การประเมินเป็นกระบวนการ  ที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีจริยธรรมในการดำเนินการสามารถตรวจสอบได้

 กระบวนการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียน  ผู้สอนต้องแจ้งวิธีประเมินในแต่ละรายวิชาให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นข้อตกลงและการวางแผนการเรียนของผู้เรียน  ผู้สอนควรใช้การวัดหลาย ๆ ครั้ง  และหลากหลายวิธี  เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินผลการเรียน           

1.การประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน  ในการเรียนสาระการเรียนรู้   ทั้ง  8  กลุ่มสาระ      ซึ่งสามารถทำได้      ทั้งก่อนเรียน  ระหว่างเรียน   และเมื่อสิ้นสุดการเรียน                       

1.1ประเมินและตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  โดยยึดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นเป้าหมาย                       

1.2ประเมินผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย   เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยดำเนินควบคู่ไปกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง                       

1.3ตัดสินผลการเรียนโดยประมวลจากผลการประเมินระหว่างเรียน  การประเมินผลงาน  และการทดสอบด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ                       

1.4 การรายงานผลการประเมิน  ให้เป็นไปตามระบบที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งจะเลือกรายงานด้วยระบบ  ผ่าน  หรือ  ไม่ผ่าน  หรือระบบผลการเรียนแบบตัวเลข   ตัวอักษร  หรือร้อยละก็ได้                       

1.5 ซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และให้เรียนซ้ำในรายวิชาที่ซ่อมเสริมไม่เสร็จ                       

 1.6 สถานศึกษาสะสมผลการเรียนแต่ละรายวิชาของผู้เรียน           

2. การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นการประเมินด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมของผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำหนด           

4. การประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียนเป็นการประเมินความสามรถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการสื่อสารด้วยภาษาเขียน ตามจุดเน้นของหลักสูตร                       

4.1 กำหนดมาตรฐานการอ่าน    คิด   วิเคราะห์   และเขียน  ของสถานศึกษา                       

4.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์ และเขียน4.3 กำหนดวิธีการประเมิน และผู้ประเมิน

4.4 ดำเนินการประเมินตามแนวทางที่กำหนด                       

4.5 สรุปผลการประเมินตัดสิน  แล้วรายงานผลการประเมินตามระบบที่สถานศึกษากำหนด                       

4.6 ซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจนกว่าจะผ่าน  จึงจะได้รับอนุมัติให้เลื่อนช่วงชั้น              เนื่องจากการวัดและการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน  ดังนั้นการวัดและการประเมินผลจะทำหน้าที่ตรวจสอบผลและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการสรุปและแก้ไขปรับปรุงในแต่ละส่วน  

      

การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนในชั้นเรียนควรทำ  3  ระยะคือ

 1. การวัดและประเมินผลก่อนการสอน  (

บันทึกนี้เขียนโดย  เมื่อ