การผลิตสื่อการสอนจากเศษวัสดุในท้องถิ่น
การทำเปปเปอร์มาเช่แผนที่ประเทศไทย
หลังจากการทำได้นำเสนอหัวข้อไป กลุ่มของข้าพเจ้าดำเนินปฏิบัติงานในขั้นต่อไป คือเริ่มการประดิษฐ์สื่อการสอนจากเศษวัสดุในท้องถิ่น
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ กาว กาละมัง กระดาษร้อยปอนด์ สีโปสเตอร์ และฟิวเจอร์บอร์ด
2.นำกระดาษหนังสือพิมพ์มาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปแช่น้ำ รอจนกระดาษหนังสือพิมพ์เปื่อย
3.ระหว่างรอกระดาษหนังสือพิมพ์เปื่อย นำกระดาษร้อยปอนด์มาร่างแผนที่ประเทศไทยไว้
4.นำกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เปื่อยแล้วมาผสมกับกาว
5.นำกระดาษหนังสือพิมพ์าผสมกับกาวแล้ว แป๊ะลงในกระดาษร้อยปอนด์ให้นูนเป็นรูปร่าง
แล้วรอให้แห้ง เพื่อลงสีแผนที่ประเทศไทย
ในขั้นตอนต่อไป กลุ่มของข้าพเจ้าได้ปรึกษากันไว้ว่า อาจจะนำลูกเล่นอื่นๆมาเพิ่มเติมลงในชิ้นงาน เพื่อดึงดูดความสนใจในสื่อการเรียนการสอน

สมาชิกกลุ่ม
1.นางสาวธัญชนก    ช่างพูด  รหัส 54131108056
2.นางสาวฉัตรกมล   นวลศรี  รหัส 54131108058
3.นางสาวกุสุมา       อนุชน  รหัส 54131108059
4.นางสาวศรัณย์รัชต์    เบ้าหนองบัว  รหัส 54131108060