สารสนเทศ อาจเรียกว่า ข่าวสารข้อมูล ก็ได้ซึ่งหมายถึง ผลสรุปที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมใดๆกิจกรรมหนึ่ง หรือนำไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจภายในองค์กรสำหรับผู้บริหาร ซึ่ง สารสนเทศหนึ่งๆ อาจเป็นเพียงข้อมูลของอีกบุคคลหนึ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการกับ”สารสนเทศ” เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ  ซึ่งในระบบคอมพิวเตอร์จะได้แก่ ฮาร์ดแวร์  ซอฟท์แวร์  ระบบเครือข่าย  ฐานข้อมูล  ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ  พนักงานที่เกี่ยวข้อง ทุกส่วนที่กล่าวมานี้จะมีการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนด  รวบรวม จัดเก็บข้อมูล  แล้วประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้าง”สารสนเทศ” และส่งสารสนเทศที่ได้ไปยังผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงาน การตัดสินใจ  การวางแผน  การบริหารและการควบคุม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้สารสนเทศนั้น

"ความแตกต่าง"

จากข้อมูลดังกล่าว เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ไม่ได้มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันไปทั้งหมด แต่ว่ามีความคล้ายกันอยู่คือ  ในส่วนของเทคโนโลยีก็กล่าวถึง ส่วนประกอบของระบบ  ซึ่งใช้ในการจัดการ วิเคราะห์ และนำข้อมูลหรือสารสนเทศที่ผ่านเทคโนโลยีที่ใช้ควบคู่ในการจัดการสารสนเทศแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์