ระบบสารสนเทศทีองค์ประกอบ 5 อย่างคือ

1. ฮาร์ดแวร์

2. ซอฟต์แวร์

3. ข้อมูล

4. บุคลากร

5. ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

ตัวอย่างเช่น เม้าส์ โปรแกมเมอร์ จอภาพ

วิธีการประมวลผลข้อมูลมี 2 แบบ คือ

1. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข

2. ข้อมูลที่เป็นอักขระ

สิ่งที่แตกต่างคือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขสามารถคำนวณได้ส่วนข้อมูลที่เป็นอักขระไม่สามารถคำนวณได้

 

ที่มา www.bs.ac.th

ที่มา www.thaigoodview.com