คำถามพัฒนากระบวนการคิด :    หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนหาคำตอบจากเนื้อหาประกอบการเรียน / สืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ( ระบุแหล่งที่มา )

 ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คล้ายสมองของมนุษย์ ?

 • หน่วยประมวลผล (Processing Unit)

       ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเครื่องคอมพิวเตอร์ เปรียบได้กับสมองของมนุษย์ หน้าที่หลักของหน่วยนี้คือ นำเอาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บหรือพักไว้ในหน่วยความจำ มาทำการคิดคำนวณประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operation) และเปรียบเทียบข้อมูลทางตรรกศาสตร์ (Logical Operation) จนได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วจึงค่อยส่งข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์เหล่านั้นไปยังหน่วยแสดงผลต่อไป อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือ ซีพียู (Central Processing Unit)

แหล่งอ้างอิง : http://www.pccpl.ac.th/~tech/device_com.php

อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่เป็นทั้งอุปกรณ์รับเข้าและอุปกรณ์ส่งออก ?

 • จอสัมผัส (touch screen)                                                                       

  สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก จอภาพสามารถรับข้อมูลไปประมวลผลได้โดยการสัมผัสบนบริเวณจอภาพ บริเวณจอภาพของจอสัมผัสประกอบด้วยตาข่ายของลำแสงอินฟาเรด เมื่อมีวัตถุมาสัมผัสบนจอภาพ จะมีการส่งสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งบนจอภาพให้กับโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ได้ จอสัมผัสประยุกต์ใช้กับงานหลายอย่าง เช่น การจองตั๋วชมภาพยนตร์ การจองที่นั่งเพื่อรับประทานอาหาร

แหล่งอ้างอิง : http://www.school.obec.go.th/donbom/com001.htm

 เมนบอร์ดมีความสำคัญต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์อย่างไร ?

 • เมนบอร์ด เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียู เมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการๆ ทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคช หน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิกส์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ มากมายแต่ส่วนสำคัญๆ ประกอบด้วย 1. ชุดชิพเซ็ต 2. หน่วยความจำรอมไบออส และแบตเตอรรี่แบ็คอัพ 3. หน่วยความจำแคชระดับสอง เมนบอร์ดนั้นมีความสำคัญมากเกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบ และยังมีผลกระทบกับข้อมูลจำเพาะขององค์ประกอบที่สามารถใช้ได้ และสมรรถนะของระบบด้วย

แหล่งอ้างอิง :

http://rugeekeawudon.blogspot.com/2009/11/blog-post_16.html           http://nutjareesukjalean.blogspot.com/2009/11/blog-post_16.html


สิ่งใดมีความสำคัญในการรับส่งข้อมูลไปยังหน่วยต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ?

 • ฮาร์ดแวร์ของการรับเข้า

อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับ/ส่งข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งกลุ่มตาม ลักษณะการใช้งานได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

- อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล (Storage Device) เช่น ดิสก์, เทป                

- อุปกรณ์ช่วยในการส่งผ่านข้อมูล (Transmission Device) เช่น network cards, โมเด็ม                                                                                              

 - อุปกรณ์ช่วยในการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ (Human Interfaces Device) เช่น จอภาพ, แป้นพิมพ์, เมาส์

แหล่งอ้างอิง : teacher.aru.ac.th/sawita/images/stories/.../05022011_chapter7.pdf


 นักเรียนจะนำความรู้เกี่ยวกับบัสไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง ?

 • ใช้ในการส่งข้อมูล โดยส่วนใหญ่เครือข่ายแบบบัส มักจะใช้ในเครือข่ายขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ในองค์กรที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ไม่มากนัก ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบบัส คือ ใช้สื่อนำข้อมูลน้อย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียก็จะไม่ส่งผลต่อการทำงานของระบบโดยรวม

 กิจการโรงแรมควรเลือกใช้คอมพิวเตอร์ประเภทใด ?

 • มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) เหมาะสําหรับใช้งานในองค์กรขนาดกลางที่ให้บริการข้อมูลแก่เครื่องลูก เช่น โรงแรม โรงพยาบาล เป็นเครื่องที่สามารถใช้งานพร้อม ๆ กันได้หลายคน จึงมีเครื่องปลายทางต่อได้ มินิคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคาสูงกว่าสถานีงานวิศวกรรม นำมาใช้สำหรับประมวลผลในงานสารสนเทศขององค์การขนาดกลาง จนถึงองค์การขนาดใหญ่ที่มีการวางระบบเป็นเครือข่ายเพื่อใช้งานร่วมกัน เช่น งานบัญชีและการเงิน งานออกแบบทางวิศวกรรม งานควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

       มินิคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์การที่เรียกว่าเครื่อให้บริการ (server) มีหน้าที่ให้บริการกับผู้ใช้บริการ (client) เช่น ให้บริการแฟ้มข้อมูล ให้บริการข้อมูล ให้บริการช่วยในการคำนวณ และการสื่อสาร

mini-computer.jpg (450×367)

แหล่งอ้างอิง :

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=346e41f44a158f28

 

 ถ้านักเรียนจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้งานที่บ้าน  จะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ประเภทใด ?

 • คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กถูกออกแบบมาให้ตั้งบนโต๊ะ มีการแยกชิ้นส่วนประกอบเป็น ซีพียู จอภาพ และแผงแป้งอักขระ   

ฮาร์ดดิสก์  และ  CPU  มีคุณลักษณะสำคัญอย่างไร ?

 • ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ โดยฮาร์ดดิสค์จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเปลือกนอก เป็นโลหะแข็ง และมีแผงวงจรสำหรับการควบคุมการทำงานประกบอยู่ที่ด้านล่าง พร้อมกับช่องเสียบสายสัญญาณและสายไฟเลี้ยง ส่วนประกอบภายในจะถูกปิดผนึกไว้อย่างมิดชิด โดยฮาร์ดดิสค์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยแผ่นจานแม่เหล็ก(platters) สองแผ่นหรือมากกว่ามาจัด เรียงอยู่บนแกนเดียวกันเรียก Spindle ทำให้แผ่นแม่เหล็กหมุนไปพร้อม ๆ กัน จากการขับเคลื่อนของมอเตอร์ แต่ละหน้าของแผ่นจานจะมีหัวอ่านเขียนประจำเฉพาะ โดยหัวอ่านเขียนทุกหัวจะเชื่อมติดกันคล้ายหวี สามารถเคลื่อนเข้าออกระหว่างแทร็กต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งอินเตอร์เฟสของฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ในปัจจุบัน  มีอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน

 • ซีพียู (หรือหน่วยประมวลผลกลาง) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โปรเซสเซอร์ (Processor) หรือ ชิป (chip) นับเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดของฮาร์ดแวร์ เพราะมีหน้าที่ในการประมวลผลจากข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน เข้ามาทางอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการใช้งาน หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน 

 

อุปกรณ์ต่อพ่วงแตกต่างจากอุปกรณ์ในหน่วยประมวลผลกลางอย่างไร ?

 • อุปกรณ์ต่อพ่วง หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ของหน่วยประมวลผลกลางและประกอบเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานได้

 • หน่วยประมวลผลกลาง ( Central Processing Unit : CPU ) หมายถึงหน่วยที่ใช้ในการควบคุมและประมวลผลข้อมูล บางครั้งก็เรียกว่าตัวประมวลผล ( Processor ) หรือถ้าเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์นิยมเรียกว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ ( Microprocessor ) โดยแบ่งเป็น 

       1. หน่วยควบคุม ( Control Unit ) คือ หน่วยที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดของฮาร์ดแวร์ ทั้งการควบคุมการอ่านคำสั่งและข้อมูลมาบันทึกในหน่วยความจำ ควบคุมการนำคำสั่งและข้อมูลจากหน่วยความจำมาดำเนินงาน ควบคุมการจัดทำผลลัพธ์
       2. หน่วยคำนวณและตรรกะ ( Arithmetic and Logical Unit ) คือ หน่วยที่ทำหน้าที่คำนวณและประมวลผลตามคำสั่งที่กำหนด โดยใช้วงจรคำนวณที่ซับซ้อน

อุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นมีอะไรบ้าง  และนักเรียนจะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงนั้นให้เกิดประโยชน์อย่างไร ?

1.แผงพิมพ์อักขระ เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลจากการกดแป้นจากนั้นก็เปลี่ยนรหัสแล้วส่งไปยังประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์โดยทั่วไปมี 50 แป้นขึ้นไปแบ่งเป็นแป้นตัวเลขและแป้นอักขระ

2.เมาส์ เป็นอุปกรณ์ประเภทตัวชี้ที่ได้รับข้อมูลจากการกดปุ่มข้างบนเมาส์ ทำหน้าที่คลิกปุ่มคำสั่งที่ต้องการ แบ่งเป็น 2 ประเภท 

1. เมาส์ทางกล                      

2. เมาส์แบบใช้แสง   

3.อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เป็นอุปกรณ์รับเข้าที่สามารถติดกับตัวโน๊ตบุ๊ค สะดวกในการพกพา ซึ่งมี 3ประเภท                           1. ลูกกลมควบคุม  

2.แท่งชี้ควบคุม

3.แผ่นรองสัมผัส