หน่วยบูรณาการการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หน่วยการเรียนรู้   เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เวลา   2  ชั่วโมง

ครูผู้สอน นางสาวจุฬาภรณ์  เดชภักดี

 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้

                ส. 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภาคภูมิใจ  และธำรงคตวามเป็นไทย

       ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / ตัวชี้วัด

       สามารถวางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

๒. สาระการเรียนรู้

       -  ความหมาย ความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

       -  ที่มาของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

       -  ปัจจัยพื้นฐานและอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย

       -  ลักษณะของภูมิปัญญาไทย

       -  แนวทางการนำภูมิปัญญาไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต

       -  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยไว้เป็นมรดกของชาติ 

 

๓. การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๓  ห่วง  ๒  เงื่อนไข  ๔  มิติ)

     ครูผู้สอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นเตรียมการสอน / จัดการเรียนรู้

หลักพอประมาณ

หลักมีเหตุผล

หลักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน

มุ่งมั่นให้นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จนเกิดทักษะกระบวนการต่างๆ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและรอบคอบ

ความรู้   มีความรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  สามารถเป็นแบบอย่างและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

คุณธรรม  จัดการเรียนรู้อย่างรอบรู้ และมีความรับผิดชอบ

 

     นักเรียนได้เรียนรู้ที่อยู่อย่างพอเพียงจากการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

หลักพอประมาณ

หลักมีเหตุผล

หลักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

 

 

 

ความรู้ 

คุณธรรม 

 

     ประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงจากการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ด้าน

วัด

อยู่อย่างพอเพียง-สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ

วัตถุ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม

องค์ความรู้

 

 

 

 

ทักษะกระบวนการ

 

 

 

 

คุณลักษณะ       ที่พึงประสงค์

 

 

 

 

 

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

       ๔.๑ ขั้นนำ

       .......................................................................................................................................................

       ๔.๒ ขั้นให้ประสบการณ์

       .......................................................................................................................................................

       ๔.๓ ขั้นสรุป

       .......................................................................................................................................................

๕. สื่อการสอน / แหล่งเรียนรู้

       .......................................................................................................................................................

๖. การวัดผลประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 

 

 

 

๗. กิจกรรมเสนอแนะ

                ........................................................................................................................