รัตนะ  บัวสนธ์. (2552)  ปรัชญาวิจัย.(พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำผู้แต่ง

           รัตนะ  บัวสนธ์  สำเร็จการศึกษา  กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Cert. in Evaluation.CIRCE U.of lllinois Urbana-Champaign. USA. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ประสบการณ์ด้านบริหาร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  ประสบการณ์ด้านวิชาการ  เขียนบทความทางวิชาการประมาณ 30 กว่าเรื่อง  ทำงานวิจัยทั้งส่วนตัวและเป็นทีม  ประมาณ 10 เรื่อง  สอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยประเมินผลโครงการสถิติสำหรับการวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา  การวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ได้รับทุนสำหรับทำวิทยานิพนธ์  ในระดับปริญญาเอก

            (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน จากหน้าถัดจากหน้าปกรองใน)

 แนะนำหนังสือ

            ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจจากลูกศิษย์ระดับบัณทิตศึกษา ว่า “ทำไมวิชาวิจัยจึงเรียนยากอ่านหนังสือเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง ฟังอาจารย์บรรยายแล้วดูเหมือนง่าย แต่กลับไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมก็ไม่รู้เรื่อง ทำไมอาจารย์ไม่เขียนหนังสือวิจัยแบบที่สอนบ้าง”

ดังนั้นผู้เขียนจึงเขียนเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการวิจัยโดยใช้ภาษาง่าย และเขียนในลักษณะผู้เขียนนั่งคุยกับผู้อ่านเนื้อหาสาระจะเป็นเรื่องของความจริงและการค้นพบความจริง วิจัยกับการค้นพบความจริง ศาสตร์:ผลผลิตของการวิจัย ทฤษฎี  สมมุติฐาน และบทบาทของการวิจัย ตัวแปรกับการวิจัย แบบแผนการวิจัย วิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานวิจัย การประเมินงานวิจัย อนาคตของการวิจัย

ผู้เขียนมีจุดมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์อธิบายแนวคิดในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยหวังให้เกิดความเข้าใจและสร้างมโนทัศน์ในประเด็นเหล่านั้นอย่างชัดเจน

 แนะนำเนื้อหา

            หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือปกอ่อนสีม่วงตัดกับสีส้ม มีวงกลมสีดำอยู่ตรงกลาง ความหนา  290 หน้า ราคา 320 บาท

หนังสือแบ่งออกเป็น 4 ตอน  12 บท ได้แก่ ตอนที่ 1 พื้นฐานทางปรัชญาของการวิจัย  ตอนที่ 2 ความรู้พื้นของทางการวิจัย  ตอนที่ 3 เทคนิควิธีการเฉพาะของการวิจัย  ตอนที่ 4 ภาพในอนาคตของการวิจัย

(อ่านเพิ่มเติมจากในเล่ม หน้าสารบัญ)