ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

      ในด้านการศึกษา  เราต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาข้อมุลได้ ไม่ว่าจะเป็น  ข้อมูลทางด้านวิชาการ อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันก็คือ ประโยชน์การรับส่งข่าวสาร
 ผู้ใช้ที่ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต สามารถรับส่งจดหมายอิเล็กตรอนิกส์ หรือ E-mail กับผู้ ใช้คนอื่นๆทั่วไป ในเวลาอันรวดเร็ว ได้โดยค่าใช้จ่ายตำ่มาก