สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 

ชื่อเรื่อง สื่อการสอนการทำตามแบบลวดลาย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เด็กรู้จักการใส่ตัวเลขที่หายไป

  2. เพื่อให้เด็กได้ทำตามแบบอย่างถูกต้อง

อุปกรณ์

    1.กระดาษขาว

    2.แลคซีน

    3.กาว

    4.กรรไกร

    5.กระดาษลัง

    6.ไม้

 

ขั้นตอนการทำ

  1.นำกระดาษมาติดลงบนกระดาษลัง

  2.ติดขอบด้วยแล็คซีน

 

การใช้สอนขั้นตอนการสอน

  1.กล่าวทักทาย สวัสดีกับเด็กๆ พร้อมบอกชื่อหน่วยการสอน บอกวัตถุประสงค์

   ให้เด็กรู้    

  2.ขั้นนำให้เด็กปรบมือกัน 1 ครั้ง  

  3.เตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนโดยให้คุณครูจะร้องเพลงให้เด็กฟังก่อน1รอบ

     แล้วให้เด็กร้องตามพร้อมกับทำท่าทางประกอบ  เช่น  a   b  c   d   e  f  g

  

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.เด็กได้รู้จักการใส่ตัวเลข

2.เด็กได้รู้จักว่าอะไรหายไป