การดูแลและควบคุมชั้นเรียน

การดูแลและควบคุมชั้นเรียน หมายถึง การที่ครูสามารถควบคุมสถานการณ์ในชั้นเรียนโดยเรียบร้อยแต่มิได้หมายถึง ครูใช้อำนาจในการปกครอง เช่น การขู่ การลงโทษ

วัตถุประสงค์ของการดูแลและควบคุมชั้นเรียน

1.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย
2.เพื่อให้มีความสามัคคี ปรองดองกัน ในหมู่นักเรียน

3.เพื่อให้การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จ

4. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักควบคุมดูแลและปกครองตนเองตามหลักประชาธิปไตย

5. เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข