โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 1. ผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1. นางสาววรรณศิริ วรสิทธิ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
2. นายศักดิ์ชัย ชุติมานุกูล      รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
3. นายทวีป เจริญผล            รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
4. นายโกมล ศิริผันแก้ว        รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
5. นายเบ็ญจะ ชมดอกไม้      รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
6. นายประยูร คำภา             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2.  คณะกรรมการดำเนินการ

มีหน้าที่ ดำเนินการตามองค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ คือ
1) จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้
2) การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน
3) การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
4) การเขียนรายงาน 
5) การนำไปใช้ประโยชน์
โดยมีผู้รับผิดชอบคือคุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน 57 คน
องค์ประกอบที่  1
การทำป้ายชื่อและทะเบียนพันธุ์ไม้

    

ภาพ นักเรียนทำป้ายชื่อพรรณไม้

  

  

ภาพ ตัวอย่างป้ายชื่อพรรณไม้
องค์ประกอบที่ 2
การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูก และจัดทำผังพรรณไม้

  

ภาพ นักเรียนเก็บข้อมูลจัดทำผังพรรณไม้

  

ภาพ นักเรียนเก็บข้อมูลจัดทำผังพรรณไม้
องค์ประกอบที่ 3
การศึกษาด้านข้อมูลต่างๆ ของพรรณไม้ในโรงเรียน

   

  ภาพ นักเรียนศึกษาส่วนต่างของพรรณไม้
  
ภาพ ใบงานศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ของพรรณไม้ 

  

ภาพ นักเรียนศึกษาเรื่องใบและวาดภาพใบ
  องค์ประกอบที่ 4
การเขียนรายงาน
ภาพ รายงานแบบบูรณาการเกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน

 

ภาพ ใบงานวิชาชีววิทยา
ภาพ ใบงานวิชาเคมี
ภาพ ใบงานวิชาภาษาไทย
ภาพ ใบงานวิชาศิลปะ
ภาพ ใบงานวิชาคณิตศาสตร์และวิชาเขียนแบบ
ภาพ ใบงานวิชาเกษตร
องค์ประกอบที่ 5
การนำไปใช้ประโยชน์
 สื่อการเรียนการสอน
                คณิตศาสตร์  สุขศึกษา เกษตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ ฯลฯ
 การบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย :            ฝึกกระบวนการคิดเขียนการบันทึกเรียงความ...สรุปลักษณะพรรณไม้
ภาษาอังกฤษ :      คำศัพท์ส่วนประกอบของพรรณไม้ ชื่อภาษาอังกฤษ (ชื่อสามัญ) ของพรรณไม้
ศิลปะ :                  การตกแต่งใบงานและป้ายชื่อพรรณไม้
คณิตศาสตร์ :       การเรียนรู้รูปร่างทรงพุ่มรูปทรงต่างๆ การวัดขนาด วัดความสูง
สังคม :                  การทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงออก การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การพบผู้ใหญ่การสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชน
พลานามัย :          การนั่ง ยืน เดิน การฝึกหายใจเข้า...ออกเต็มปอด ด้วยเพลงลมหายใจ การสำรวจเก็บพรรณไม้
การงานฯ :            การออกแบบป้ายชื่อพรรณไม้
วิทยาศาสตร์ :      ชนิดและส่วนประกอบต่างๆของพรรณไม้และการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์
พุทธศาสนา :       คุณธรรม จริยธรรมที่ปฏิบัติขณะทำกิจกรรม 

จัดทำโดย

1.นายเกียรติศักดิ์   สนศรี  เลขที่ 1 ม.5/1

2.น.ส.จีรนันท์   นิติเศรษฐ์ เลขที่ 17ม.5/1

      

ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก   http://bkwschool.ac.th/v8/gaden/garden.html