มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย

ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

       ปฏิบัตหน้าที่เกี่ยกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  และมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  แบะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากฟลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน

4. ปกิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรรับดำรงตำแหน่ง

1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่  ก.ค.ศ.  กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

2.  มีใบประกอบวิชาชีพครู

 

การให้ได้รับเงินเดือน

ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย


ที่มา คู่มือ  การปฏิบัติงานข้าราชการครู