แบบบันทึกนักเรียนเป็นรายบุคคล

ชั้นประถมศึกษาปีที่   2

 

 

ชื่อนักเรียน   ด.ญ./ด.ช. ......................................................................................ชั้น.  ป. 2   เลขที่. ..................

อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่............ตำบล กรุงชิง  อำเภอ นบพิตำ   จังหวัด นครศรีธรรมราช

บิดา  ชื่อ นาย.....................................................................อายุ............. ปี  อาชีพ.....................................

รายได้/เดือน........................บาท    เบอร์โทรศัพท์........................................................

มารดา  ชื่อ นาง/นางสาว................................................................อายุ............. ปี  อาชีพ...................................

รายได้/เดือน........................บาท      เบอร์โทรศัพท์........................................................

นักเรียนอาศัยอยู่กับ    m บิดา-มารดา     m  บิดา     m มารดา      mอื่นๆ (ระบุ)........................................

สถานภาพ บิดา – มารดา

¦  อยู่ด้วยกัน  ¦  เลิกร้างกัน  ¦ บิดาถึงแก่กรรม  ¦  มารดาถึงแก่กรรม  ¦บิดา-มาดาถึงแก่กรรม ¦  หย่า

ความสัมพันธ์ในครอบครัว    m  รักใคร่กันดี       m  ทะเลาะกันบ่อยครั้ง

สภาพบ้าน      mบ้านตนเอง      m  บ้านเช่า       m   บ้านพักคนงาน      mบ้านไม้     m บ้านปูน                    

               m ชั้นเดี่ยว           m  สองชั้นขึ้นไป

สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด........................................คน

จำนวนพี่น้องทั้งหมดรวมทั้งนักเรียน...................คน  ผู้ชาย.......คน  ผู้หญิง...............คน   นักเรียนเป็นบุตรคนที่...........

เพื่อนที่นักเรียนสนิทมากที่สุด  ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.)....................................................................ชั้น.........................

ระยะทางจากบ้านมาถึงโรงเรียน.....................................เมตร/กิโลเมตร

การเดินทาง  m  เดิน     m  รถส่วนตัว   m  รถโดยสาร

รายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่ได้มาจาก   m การเกษตร    m  ค้าขาย    m รับจ้าง    m รับราชการ   

                                            m อื่นๆ (ระบุ)....................................................................

นักเรียนได้ค่าใช้จ่ายวันละ.......................................บาท  เหลือออมวันละ................................บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้...........................................................

บันทึกพฤติกรรม  (ครั้งที่    1  )

พฤติกรรมที่แสดงออก.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

สาเหตุ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

วิธีการแก้ไข........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลที่ได้..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บันทึกพฤติกรรม  (ครั้งที่    2 )

พฤติกรรมที่แสดงออก.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

สาเหตุ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

วิธีการแก้ไข........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลที่ได้..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................