ปอศ.บุกจับซีดีเถื่อนตลาดเมืองราชบุรี1.5 แสนแผ่น

ปอศ.บุกจับซีดีเถื่อนตลาดเมืองราชบุรี1.5แสนแผ่น

"อลงกรณ์"แถลง ตำรวจ ปอศ.บุกตลาดกำนันหลัก เมืองราชบุรี กวาดล้างสินค้าละเมิดลขิสทิธิ์ จับผู้ต้องหา 7 ราย ยึดซีดีเถื่อน เพลง หนัง 1.5 แสนแผ่น แถมมีเครื่องไรท์แผ่นซีดีมาไรท์ขายกันอย่างโจ๋งครึ่ม

   

 
จากภาพดังกล่าว 
 เป็นการบุกยึด ซีดีเถื่อน เพลง หนัง ของกลางคือ ซีดี วีซีดี และดีวีดี ที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  จากภาพข่าวข้างต้น ซีดีเถื่อน เพลง หนัง ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตรงกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  มาตรา 9 ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
 
พระราชบัญญัติเกี่ยวข้องอย่างไรกับข่าว
  จากข่าว มีการเปิดตลาดซื้อขาย แผ่นซีดี ดีวีดี หนัง ภาพยนตร์ต่างๆ ที่ไม่ถูกกฎหมาย มีการก๊อปปี้ ไรท์แผ่นหนัง โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์  ซึ่งในการมีสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ในครอบครอง และมีการดัดแปลง ทำซ้ำ เพื่อทำการค้าขายถือเป็นความผิด สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุนโดย
ชอบธรรม
 
บทลงโทษ ว่าในพระราชบัญญัติ
  ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน
มีบทลงโทษ ว่าในพระราชบัญญัติ ดังนี้
   *ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี
   หรือ *ปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท
   หรือ *ทั้งจําทั้งปรับ
 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคม
 
จากเหตุการณ์ดังกล่าวในข่าว ทำให้เกิดผลกระทบหลายด้าน ทั้งด้านของรัฐ การจ้างงาน และสังคม
• ผลกระทบต่อรายได้ของรัฐ
       ในการสร้างสรรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์แต่ละครั้ง เช่น งานเพลง งานดนตรี งานบันทึกเสียง (CD-R)หรือภาพยนตร์ (DVD)ผู้สร้างผู้ลงทุนได้ทุ่มเงินจำนวนมหาศาล กว่าจะได้ผลงานมาแต่ละชิ้น แต่บุคคลผู้ละเมิดลงทุนไม่ถึงหมื่นบาท ซึ่งมีความแตกต่างกันมาก ธุรกิจที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้เสียภาษีให้แก่รัฐ รัฐก็ขาดรายได้จากการเก็บภาษี เมื่อรายได้ลดลงย่อมมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ และก่อปัญหาต่อฐานะการคลังของประเทศ
•ผลกระทบต่อการจ้างงาน
      ในด้านของผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เมื่อถูกละเมิดลิขสิทธิ์ย่อมขาดแรงจูงใจที่จะสร้างผลงานใหม่ขึ้นมา และผู้ลงทุนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่กล้าลงทุน  ไม่สามารถสร้างรายได้แก่ธุรกิจ การลงทุนหยุดชะงัก ปัญหาที่ต่อเนื่องตามมาคือ การจ้างงานในส่วนนี้ก็ต้องลดลง
•ผลกระทบต่อระบบสังคม
     ซีดีเถื่อนเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เป็นเศรษฐกิจนอกระบบ มีความจำเป็นที่จะได้รับความคุ้มครองจากผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่ของรัฐบางกลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ และโยงใยเป็นการก่ออาชญากรรมประเภทอื่น รวมทั้งกระทำผิดต่อศีลธรรมในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ยังสร้างทัศนคติ ค่านิยมให้แก่สังคมในเชิงลบ ซึ่งล้วนแล้วก่อผลกระทบต่อสังคมทั้งสิ้น
สรุป
  จากข่าวข้างต้น เกี่ยวกับ ซีดีเถื่อน เป็นกับ ก๊อปปี้ ดัดแปลง ซึ่งผิดกฏหมายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ตรงกับมาตราที่ 9 ในการทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง      
โดยบทลงโทษในมาตรานี้คือ จำคุกห้าปี  ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ความผิดนี้ส่งผลในสังคมเราหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้าน รัฐ ด้านการจ้างงาน หรือแม้กระทั่งระบบสังคมของเราเองก็ตาม

  ที่มา : http://www.komchadluek.net/detail/20100828/71366/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A8.%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B51.5%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99.html