ประวัติและความเป็นมา
              
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดรูปแบบการปกครองแบบ สุขาภิบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก ระบอบสมบูรณายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย จึง ได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลฉบับแรกขึ้น คือ พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ซึ่งมีผลทำให้สุขาภิบาลเมือง สุราษฎร์ธานีได้รับการยก ฐานะเป็นเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2478 มีพื้นที่ 2.67 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2501 ได้ขยายเทศบาลทำให้มีพื้นที่ 6.95 ตารางกิโลเมตร ต่อมาท้องถิ่นมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดชุมชนและ ย่านการค้าทั้งภายในเขตและนอกเขตเทศบาล ซึ่งติดกับเขตเทศบาล มีสภาพคล้ายคลึงกัน อีกทั้งเป็นที่ตั้งของการปกครองระดับ จังหวัด ศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ตอนบน ในขณะเดียวกันพื้นที่ตำบลใกล้เคียงก็มีความเจริญต่อเนื่องเป็นชุมชนเดียวกันกับ เทศบาล จึงได้ขยายเขตตามพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ที่111 ตอนที่ 59 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2537 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2537 ครอบคลุมพื้นที่ 68.97 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบัน จำนวนประชากร 97,470 คน
 
     

http://www.suratcity.go.th/history.php

 

พนักงานเทศบาล(หัวหน้าส่วนราชการ)

นางสุภาพร บุญจริง
ปลัดเทศบาล
นายธวัชชัย พรหมเพ็ญ
นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์
นางสาวปานทิพย์ นนทเกศเกยูร
นายดิษฐากร ส่งแสง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชูเกียรติ ฮุ่ยสกุล
นายสมชาย ชิดเชื้อ
นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าที่ ร.ต.ชัยณรงค์ สุทธิสว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

http://www.suratcity.go.th/person1.php

พนักงานเทศบาล(สำนักปลัด)

นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางอัจดรา รัตนา
นายพิระพงศ์ นาคครื้น
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

http://www.suratcity.go.th/person2.php

พนักงานเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)

 

นางสาวปานทิพย์ นนทเกศเกยูร
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

http://www.suratcity.go.th/person3.php

พนักงานเทศบาล(กองคลัง)

นายดิษฐากร ส่งแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจินตนา มณฑารพ
นางสาวจีรศิริ มีลาภ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

http://www.suratcity.go.th/person4.php

พนักงานเทศบาล(สำนักงานการช่าง)

นายชูเกียรติ ฮุ่ยสกุล
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
นายถิรภัทร สกุลแก้ว
นายกรภัทร์ เริ่มสุกรี
นายจารึก วงส์วานิช
นายบรรลือศักศักดิ์ วุฒิ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผู้อำนายการส่วนควบคุมอาคารฯ
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

http://www.suratcity.go.th/person5.php

พนักงานเทศบาล(สำนักงานการศึกษา)

นายสมชาย ชิดเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นางสาวจันทนา มากชุม
นางเบญญาภา มณีโชติ
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

http://www.suratcity.go.th/person6.php

พนักงานเทศบาล(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์
นายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร
นางอุษณีษ์ อินทรวัตร
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธาณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

http://www.suratcity.go.th/person7.php

พนักงานเทศบาล(กองสวัสดิการสังคม)

 

ว่าที่ ร.ต.ชัยณรงค์ สุทธิสว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางพิมพ์วิมล จิตสงค์
นายวิทยา สงวนศักดิ์บารมี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคาะห์

http://www.suratcity.go.th/person8.php

สายตรงนายกเทศมนตรี


หากคุณมีทุกข์ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากกิจการหรือการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด สาธารณภัยหรือมีปัญหาอื่น ๆ ที่ต้องการให้ แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกได้ดังนี้ ตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้
หรือคุณสามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ได้ที่นายกเทศมนตรี ได้ตลอดวัน/เวลาราชการ

หรือสามารถร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อความต่าง ๆ ที่ท่านเสนอมาจะปิดเป็นความลับ
สายตรงนายกเทศมนตรี
ชื่อ - นามสกุล  
 
บ้านเลขที่
ถนน
ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
มือถือ
ที่ทำงาน
ข้าพเจ้ามีความประสงค์
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย

http://www.suratcity.go.th/admin_contact.php

 

 

 

 

 

 

สายตรงปลัดเทศบาล

ข้อความต่าง ๆ ที่ท่านเสนอมาจะปิดเป็นความลับ
สายตรงนายกปลัดเทศบาล
ชื่อ - นามสกุล  
 
บ้านเลขที่
ถนน
ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
มือถือ
ที่ทำงาน
ข้าพเจ้ามีความประสงค์
 
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย
ข้อความต่าง ๆ ที่ท่านเสนอมาจะปิดเป็นความลับ
สายตรงนายกปลัดเทศบาล
ชื่อ - นามสกุล  
 
บ้านเลขที่
ถนน
ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อีเมล์
บอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
มือถือ
ที่ทำงาน
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย
  

http://www.suratcity.go.th/person_contact.php

 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

หากคุณมีทุกข์ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากกิจการหรือการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด สาธารณภัยหรือมีปัญหาอื่น ๆ ที่ต้องการให้ แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกได้ดังนี้ ตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้
หรือคุณสามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ได้ที่นายกเทศมนตรี ได้ตลอดวัน/เวลาราชการ

หรือสามารถร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อความต่าง ๆ ที่ท่านเสนอหรือร้องเรียนมาจะปิดเป็นความลับ

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข์
ชื่อ - นามสกุล  
 
บ้านเลขที่
ถนน
ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
มือถือ
ที่ทำงาน
ข้าพเจ้ามีความประสงค์
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย

http://www.suratcity.go.th/contact_form.php