หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลลไฟฟ้าเคมี
    
         หลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมีมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีตลอดเวลา  ทั้งอุปกรร์ ส่วนประกอบ และอิเล็กโทรไลต์ เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้และมีประโยชน์คุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม  หน่วยนี้มีหัวข้อย่อย 3 เรื่อง ได้รวมอยู่ในเรื่อง 10.1 แล้วครับ...เชิญคลิกเข้าไปเรียนได้เลยครับ

       เรื่องที่ 10.1 แบตเตอรี่อิเล็กโทรไลตืแข็ง

       เรื่องที่ 10.2  แบตเตอรี่อากาศ

       เรื่องที่ 10.3  การทำอิล็กโทรไดอะลิซิสน้ำทะเล

สรุปแผนผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 10

มีปัญหาในการเข้าเรียน และพบข้อควรแก้ไขปรับปรุงโปรดให้คำแนะนำมาที่ [email protected]  หรือ [email protected]