บันทึกนี้สำหรับกิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์วิจัย และกิจกรรมฟังบรรยายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มต้นด้วย ใครอยากฟังบรรยายเรื่องอะไร? คนบรรยายเป็นใคร? ช่วยบอกหน่อย จะจัดให้ครับ อยากรู้งานวิจัยด้านใด? ไปที่ไหน? ช่วยบอกด้วย จะจัดให้ครับ

การฟังบรรยายและศึกษาดูงานศูนย์วิจัย ครั้งที่ 1/2554

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วัน เดือน ปี และเวลาที่ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน    27 กรกฎาคม 2554

          09.00 – 12.00 ฟังบรรยายโดยนักวิจัย

          13.00 – 15.00 ศึกษาดูงานดูงานการวิจัยในเรื่องที่ฟังบรรยาย

งานวิจัยหรือหัวข้อที่สนใจ 

          1. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ในอากาศแบบพาสซีพ หรืองานวิจัยด้านเคมีอินทรีย์

          2. งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

          3. งานวิจัยด้านจุลชีววิทยา

ผู้ประสานงาน  นางมลิวัลย์ ปาณะศรี  โทร. 0846797251

จำนวนผู้เข้าร่วมฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ฯ รวม 25 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวสุทธิรักษ์ สันง๊ะ                   6/3

2. นางสาวอักษราภัค รุ่งเรือง                6/3

3. นางสาวศุภมาศ รัตนพยัต                 5/3

4. นางสาวชนัตนันท์ นุ่นหนู                 5/3

5. นางสาวณูริซม์ เด็นจิ                     5/3

6. นานงสาวสุวรา กองพัฒน์พาณิชย์         5/3

7. นายศุภกิจ กฤตรัชตนันต์                 4/3

8. นายพีรวัฒน์ แซ่จง                       4/3

9. นายนัฐวุฒิ หนูพุ่ม                        4/3

10.นางสาวมาฮาเราะ พิมพ์ประพันธ์        4/3

11.นางสาวชุมพูนุท ชูเลื่อน                  4/3

12.นางสาวภัททิยา เดชชนินทร์             4/3

13.นายชัชวาล ทิพย์มณี                     4/4

14.นายธนิสร กังวานสกล                    4/4

15.นายปรวีย์ ฮ่องสาย                       4/4

16.นางสาวทวิสรา แซ่ลิ่ม                    4/4

17.นางสาวสะนีม แก้วสลำ                  4/4

18.นางสาวเกศสุดา จันแก้ว                 4/4

19.นางสาวชลธิชา เบ็ญฮาหมาด            4/4

20.นางมลิวัลย์   ปาณะศรี                    ครู

21.นางคะนึงนิตย์ ไชยมณี                     ครู                 

22.นางสาวเยาวภา อุปถัมภ์                   ครู

23.นางสาวสุกัญญา บูเก็ม                     ครู

24.นางสาวอภิญญา ขุนแผน                  ครู

25.นางสาวรุ่งทิวา แก้วไฝ                      ครู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วัน เดือน ปี และเวลาที่ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน    27 กรกฎาคม 2554

          09.00 – 12.00 ฟังบรรยายโดยนักวิจัย

          13.00 – 15.00 ศึกษาดูงานดูงานการวิจัยในเรื่องที่ฟังบรรยาย

งานวิจัยหรือหัวข้อที่สนใจ

          1. งานวิจัยด้านวิศวเครื่องกล

          2. งานวิจัยด้านพลังงานทดแทน

          3. งานวิจัยด้านวิศวกรรมเหมืองแร่

ผู้ประสานงาน  นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ  โทร. 0818977529

จำนวนผู้เข้าร่วมฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ฯ รวม 25 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายภาสกร โลหะจินดา              6/3

2. นายศราวุฒิ แจ้งศิริ                   6/3

3. นายศุกรี สาและ                      6/3

4. รังสิมันต์ เพชรวิโรจน์                 6/3

5. นางสาวดียาน่า สันหมุด              5/3

6. นางสาวนฤมล พลศิริ                  5/3

7. นางสาวนฤมล โรยนรินทร์            5/3

8. นางสาวจินต์ศุจี อารีวรกุล            5/3

9. นายวงศธร ตระการกิจนุกูล           5/3

10.นายวีรภัทร รัตนชันเจน              5/3

11.นายพุทธเทวัญ หยั่งยืนยง           5/3

12.นายนราชัย ทองต้ง                   5/3

 

13.นายนราวิชญ์ แสงเด่น                     5/3

14.นายรัฐพงษ์ ทองมาก                      5/3

15.นางสาวณัฐธิดา ฉายไสว                  4/3

16.นายกิตติวัฒน์ แผ่นทอง                   4/4

17.นายไพบูลย์ แซ่ลิ่ว                         4/4

18.นางสาวธัญรดา ดิษฐโรจน์                4/4

19.นางสาวรตพร ละมัยสะอาด               4/4

20.นางสาวพิริยา อนันตชัยวณิช             4/4

21.นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ                  ครู

22.นายณัฐพล อำมาตย์วงศ์                    ครู  

23.นางสาวสุพลา          ทองแป้น           ครู      

24.นายอับดุลอาซีร์ ยาหมาย                   ครู      

25.นางสาวปัทมา หยีมะเหร็บ                  ครู

การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วัน เดือน ปี และเวลาที่ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน    27 กรกฎาคม 2554

          09.00 – 12.00 ฟังบรรยายโดยนักวิจัย

          13.00 – 15.00 ศึกษาดูงานดูงานการวิจัยในเรื่องที่ฟังบรรยาย

งานวิจัยหรือหัวข้อที่สนใจ

          1. งานวิจัยด้านภาวะมลพิษทางทะเล

          2. งานวิจัยด้านการจัดการของเสีย

          3. งานวิจัยด้านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแสดล้อม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ผู้ประสานงาน  นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน         โทร. 0849987039

จำนวนผู้เข้าร่วมฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ฯ รวม 24 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวมนัญชยา ยาหมิน       6/3

2. นางสาวอุไซนา นิยมเดชา        6/3

3. นางสาวชริตา วิชิตพงศ์           6/3

4. นางสาวญานิกา ครูอ้น           6/3

5. นางสาววราสินี หะยีหวัง        6/3

6. นางสาวณัฐชยา เขียดสังข์       5/3

7. นางสาวณัฐกานต์ น้อยสร้าง     5/3

8. นางสาวแก้วอักษร เสาร์วงษ์     5/3

9. นางสาวอลีนา บูสู                5/3

10.นายตโมนุท ปลอดใจกว้าง      4/3

11.นางสาวเกษธนา ลือกิจนา      4/3

12.นางสาวนภัสสร ตันสกุล        4/3

13.นางสาวกัญญ์วรา เจริญทรัพย์  4/3

14.นางสาวปราณปรียา หรีรักษ์      4/3

15.นางสาววิสัชนา ทิพย์สมบัติ       4/3

16.นายรามิล เชาว์พาณิชย์เจริญ     4/4

17.นายศิรสิทธิ์ เหล่าเพชรสกุลชัย    4/4

18.นางสาวนุศรา คังฆะมะโน         4/4

19.นางสาวณิชกานต์ คงมัยลิก        4/4

20.นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน      ครู

21.นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง              ครู

22.นางรุจิรา บินตำมะหงง             ครู          

23.นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง           ครู

24. นางสาวมารีย๊ะ เกาะกลาง        ครู

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วัน เดือน ปี และเวลาที่ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน    27 กรกฎาคม 2554

          09.00 – 12.00 ฟังบรรยายโดยนักวิจัย

          13.00 – 15.00 ศึกษาดูงานดูงานการวิจัยในเรื่องที่ฟังบรรยาย

งานวิจัยหรือหัวข้อที่สนใจ

          1. งานวิจัยด้านวาริชศาสตร์

         2. งานวิจัยด้านธรณีศาสตร์

         3. งานวิจัยด้านจัดการศัตรูพืช

ผู้ประสานงาน  นางณัฐวดี ประทุมวัน       โทร. 0892965113

จำนวนผู้เข้าร่วมฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ฯ รวม 24 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายธนพล นิยมเดชา             5/3

2. นายพิพัฒพงษ์ คงแก้ว            5/3

3. นายเจษฎา ผุดลาภ               5/3

4. นางสาวมาริษา หวันจิ            5/3

5. นายศุภณัฐ สว่างโรจน์           5/3

6. นายธาวิน สังข์ศิริ                4/3

7. นายสุวิจักขณ์ ชยโสภัฏฐ์         4/3

8. นายพุทธพงศ์ หยั่งยืนยง         4/3

9. นางสาวอรกัญญา เหล็มปาน    4/3

10.นางสาววรธิดา แสงโชติ         4/3

11.นางสาวกนกพร แก้วหล้า       4/3

12.นางสาวณัฐนรี เนื่องนำ         4/3

13.นางสาวปัญชณิตต์ เอี่ยวสกุล         4/3

14.นางสาวกลันทกา หิรัญพิจิตร        4/3

15.นายบัญญวัต จางอิสระกุล           4/4

16.นายเดชาธร จิตต์ดี                    4/4

17.นางสาววัลย์ลิกา กาละวรรณ        4/4

18.นางสาวชุติกาญจน์ ถิ่นมาส          4/4

19.นางสาวปีย์วรา ไชยชาติ             4/4

20.นางณัฐวดี ประทุมวัน                  ครู

21.นางยินดี ชูนวล                          ครู

22.นางนันทนัช ทองอยู่                    ครู

23.นางสาวเจ๊ะอุรา โต๊ะปลัด               ครู

24.นางกมลวรรณ สมอไทย                ครู

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วัน เดือน ปี และเวลาที่ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน    27 กรกฎาคม 2554

          09.00 – 12.00 ฟังบรรยายโดยนักวิจัย

          13.00 – 15.00 ศึกษาดูงานดูงานการวิจัยในเรื่องที่ฟังบรรยาย

งานวิจัยหรือหัวข้อที่สนใจ

          1. งานวิจัยด้านอาหาร

          2. งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

          3. งานวิจัยด้านเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์

ผู้ประสานงาน  นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย   โทร. 0818972001

จำนวนผู้เข้าร่วมฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ฯ รวม 25 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายศิวัช เรืองเริงกุลฤทธิ์        6/3

2. นางสาวรุ่งทิพย์ รัตนวงศาโรจน์ 6/3

3. นางสาวแพรวรุ่ง พงศ์มานะวุฒิ  6/3

4. นางสาววรรษมน ไชยหมาน     6/3

5. นางสาวสิงควรรณ หนูบ่ม        6/3

6. นายนพรัตน์ เอียดสุย             6/3

7. นายวรวิทธิ์ วิชัยธรรมธร         6/3

8. นายศิริพงศ์ เลื่องฤทธิวุฒิ        6/3

9. นายฟาดิล หมุดหวิน              6/3

10.นายยศวัธน์ ธีรภาพขจรเดช     6/3

11.นายหรรษธร ทิมพวงทอง       6/3

12.นายภานุสิชฌ์ รัตนกรัณฑ์      6/3

13.นายฟารุค พันธ์ยูโซ๊ะ            6/3

14.นายวศิน รุ่งนิธิไพบูลย์             6/3

15.นางสาวจุฑามาศ ชมจำปี        5/3

16.นางสาวเจณิสตา เจะเลาะ       4/3

17.นางสาวโซเฟีย ลิม                4/3

18.นายอิลเลียส คลานุรักษ์          4/4

19.นายภานุวัฒน์ แสงจันทร์        4/4

20.นางสาวกนกวรรณ แก้วมณี      4/4

21.นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย     ครู

22.นางศุลยา สามัญ                         ครู

23.นายประกิต ผลมูล                       ครู  

24.นางศรินยา สวาหลัง                     ครู

25.นายอดิพงษ์ หลงจิ                       ครู

ภาระงานสำคัญสำหรับนักเรียน

บันทึกการฟังบรรยายและศึกษาดูงานศูนย์วิจัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2554

โดย นาย/นางสาว.....................นามสกุล...............นักเรียนชั้น.........ห้อง..........

1.  ชื่อคณะที่ฟังบรรยายและศึกษาดูงาน  

2.  สถานที่ติดต่อ

3.  ชื่อ คณบดีคนปัจจุบัน

4.  การฟังบรรยาย

          4.1  ชื่อเรื่องที่บรรยาย

          4.2  ชื่อผู้บรรยาย

          4.3  ความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยาย

          4.4  ข้อคิดเห็น แนวทางในการทำวิจัยต่อยอดกับความรู้จากการฟังบรรยาย

5.  การศึกษาดูงาน                

          5.1  เรื่องที่ศึกษาดูงาน

          5.2  ชื่อวิทยากร

          5.3  ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน

          5.4  ข้อคิดเห็น แนวทางในการทำวิจัยต่อยอดกับความรู้จากการศึกษาดูงาน

6.  ความประทับใจที่เกิดขึ้นกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

หมายเหตุ : ให้นักเรียนเขียนลงบน e-papers คนละ 2-3 หน้ากระดาษ A4 ส่งเข้า http://www.learners.in.th/blog/panompraiwong/468686 ที่ ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2554