แบบสอบถามสัมภาษณ์

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครสุราฎร์ธานี  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้ให้ข้อมูล :  ว่าที่ร.ต. ชัยณรงค์  สุทธิสว่าง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลักษณะกิจการ : จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนชรา  และพัฒนาชุมชน

องค์กรเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : พ.ศ2548

ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ : ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง

องค์กรมีพนักงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : 22 คน  ร้อยละ 100

องค์กรมีการปรับเปลี่ยน(หรือซื้อ)ระบบสารสนเทศ : ล่าสุดเมื่อ  พ.ศ.2552

องค์กรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในงานด้านต่างๆ ดังนี้

-  งานระบบบัญชี : ระบบอีลาแอส

-  งานสำนักงาน-เอกสารและการสื่อสาร : งานพิมพ์  เก็บข้อมูล  ค้นหาข้อมูล

-  เครือข่ายสารสนเทศ : ใช้ระบบสาย(LAN)  และ  Wireless

องค์กรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับใด

ระดับปฏิบัติการประจำ (TPS) : ใช้สืบค้นหาข้อมูล  ระบบสารสนเทศที่เกี่ยว ข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

องค์กรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์

- ลดค่าใช้จ่าย  (reduce cost) : ใช้ระบบ Internet  ในการสืบค้นข้อมูล 

- ปรับปรุงการบิหารเพื่อประสิทธิภาพและการประสานงาน (Improve   management effectiveness and coordination) : เพื่อประสิทธิภาพและ   คุณภาพของงานและระบบการจัดการข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนและค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีวารสนเทศอย่างไร เพราะเหตุใด

ระบบสารสนเทศของสำนักงานน้อยเกินไป แต่คุ้มค่า  เพราะการที่จะซื้ออุปกรณ์ ต่างๆ ภายในสำนักงานได้นั้นต้องมีงบประมาณในการจัดซื้อ  ต้องมีการจัดซื้อที่ เป็นระบบ แต่การใช้งานอุปกรณ์นั้นก็มีความคุ้มค่า  เนื่องจากมีการใช้งานอย่างเต็ม ที่และมีประสิทธิภาพ

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผลกระทบอย่างไร

เนื่องจากมีปัจจัยในเรื่องของงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้ระบบสารสนเทศที่ใช้งานภายในองค์กรมีน้อย มีผลให้เกิดความไม่เพียงพอในการใช้งาน  แต่การใช้สารสนเทศในการทำงานส่งผลให้เกิดความรวดเร็วและความสะดวกในการทำงาน