บทที่ ๒ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 กล้วยฉาบ  หมายถึง  กล้วยซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นจำนวนมาก จนบางครั้งไม่สามารถที่จะบริโภคได้ตามจำนวนที่ผลิตออกมา จนบางครั้งทำให้ผลผลิตล้นตลาดและเน่าเสียจำนวนมากมาย ดังนั้นจึงต้องแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบให้สามารถเก็บไว้บริโภคได้ตลอดปี