โครงงาน

เรื่อง  ขนมไทยในท้องถิ่น  (  กล้วยฉาบ  )

เสนอ

อาจารย์  ศิริพร  วีระชัยรัตนา

จัดทำโดย

นางสาว  ณิชากร  งามทรัพย์  เลขที่  18

นางสาว ธนาภรณ์  ทานนท์  เลขที่  19

นางสาว  วิชุดา  ย่ามไธสง  เลขที่  20

นางสาว  ประกายทิพย์  ศรีโพธิ์กลาง  เลขที่  24

นางสาว  มะละวัลย์  จงจิตชอบ  เลขที่  36

นางสาว  ลักขรา  บุญครุฑ  เลขที่  38 

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  2

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม  อำเภอ  ห้วยแถลง  จังหวัด  นครราชสีมา  30240