การตั้งค่าหน้ากระดาษ 

แก้ไขขนาดกระดาษ

1. แฟ้ม> ตั้งค่้าหน้ากระดาษ

Hosted by ImageHost.org

2. เลือกแถบ กระดาษ> ความสูง

3. เปลี่ยนความสูง

Hosted by ImageHost.org

การแทรกรูปร่างอัตโนมัติ  

1.  คลิกปุ่ม  รูปร่างอัตโนมัติ 

2. เลือกกลุ่มรูปร่างที่ต้องการ  เช่น  รูปร่างพื้นฐาน

3.  คลิกเลือกรูปร่างที่ต้องการ   เช่น สี่เหลี่ยม

4. แดรกเมาส์เพื่อวาดรูป

Hosted by ImageHost.org

เมื่อใช้เครื่องมือวาด จะได้  ดังรูป

 

การใส่สีรูปร่าง 

  1. คลิกรูปร่างที่ต้องการใส่สี
  2. คลิก สีเติม   สามารถเลือกสีเพิ่มเติมได้

 Hosted by ImageHost.org

การจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ 

                        เมื่อได้รูปร่าง เช่น สีเหลี่ยม

  1. คลิกขวาบริเวณรูปร่าง
  2. เลือกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ
Hosted by ImageHost.org
การเปลี่ยนสีรูปร่างอัตโนมัติ
เลือก แทบ สีและเส้น
เปลี่ยนสีพื้น   คลิกที่การเติม     
เปลี่ยนสีขอบเส้น คลิกที่เส้น  
 
การเปลี่ยนสีพื้นลักษณะพิเศษ แบบสองสี
1. คลิก การเติม สีเส้นขอบ
2. เลือกเติมลักษณะพิเศษ
3. ติ๊ก  สองสี
4. เลือกสีที่ 1 และสีที่ 2 
5. คลิกตกลง
 
 
การบันทึกภาพจากอินเตอร์เน็ต
1. ค้นหาภาพที่จะนำมาตกแต่ง
2. คลิกขวาที่รูปภาพ
3. เลือก บันทึกรูปเป็น (Save image as… )
4. เลือก โฟลเดอร์เก็บรูปภาพ
5 .  กด ตกลง
การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม มีขั้นตอนดังนี้
1.  เลื่อนเมาล์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแทรกรูปภาพ 
2. คลิกคำ สั่ง แทรก
3. คลิกคำ สั่ง รูปภาพ
4. คลิกคำ สั่ง จากแฟ้ม จะปรากฎกรอบโต้ตอบของคำ สั่ง
5.  เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บภาพ  
6.  เลือกภาพที่ต้องการ 
7.  คลิกปุ่ม แทรก(Insert) รูปภาพจะมาปรากฎที่เอกสาร
การซ้อนภาพ
1. คลิกขวารูปร่างหรือภาพ ต่างๆ ที่ต้องการซ้อน
2. ลำดับ ย้ายไปไว้ข้างหลังข้อความ
การเปลี่ยนแปลงขนาดของรูปภาพ
1. คลิกที่รูปภาพเพื่อเป็นการกำ หนดว่าจะมีการทำ งานรูปภาพนี้ ภาพจะปรากฎกรอบสี่เหลี่ยม
ล้อมรอบ และตรงกึ่งกลางของด้านทั้ง 4 ด้านจะปรากฎจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ
2. นำ ตัวชี้เมาส์ไปวางที่จะสี่เหลี่ยมดังกล่าว รูปตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ทางซ้ายและขวา ถ้านำ วางตัวชี้เมาส์ไปวางด้านข้างของกรอบสี่เหลี่ยม ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนรูปเป็นลูกศรชี้ไปทางซ้าย
และขวา
3. กดเมาส์ค้างไว้ที่สี่เหลี่ยมมุมใด มุมหนึ่งของรูปภาพแล้วลากเพื่อทำ การย่อ - ขยาย ถ้าต้องการ
ย่อ - ขยายรูปให้ได้สัดส่วนกันให้กดแป้น Shift ในขณะที่ลากเมาส์ด้วย
การแก้ไขรูปภาพ
การแก้ไขรูปภาพสามารถทำ ได้โดยแถบเครื่องมือรูปภาพ เรียกแถบเครื่องมือรูปภาพ
ได้จาก มุมมอง > แถบเครื่องมือ > รูปภาพ
การเคลื่อนรูปภาพ
1. คลิกรูปภาพที่ต้องการเคลื่อนที่
2. คลิก การตัดรูปข้อความ
3. เลือก ทะลุผ่าน
4. ใช้เมาส์เลื่อนมายังตำแหน่งที่ต้องการ
การแทรกกล่องข้อความ
1. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด  คลิก กล่องข้อความ 
2. คลิกหรือลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการแทรกกล่องข้อความในเอกสาร
หากไม่ต้องการให้มีสีพื้นหลัง ให้เลือกเทสี เป็นไม่มีสี
หากไม่ต้องการให้มีสีเส้น ให้เลือกสีเส้น เป็นไม่มีสี
แบบฝึกปฏิบัติที่ 6 บัตรอวยพรวันปีใหม่
ให้นักเรียนแทรกรูปร่างอัตโนมัติ   รูปภาพจากแฟ้ม   กล่องข้อความ  เพื่อตกแต่งเป็นบัตรอวยพรวันปีใหม่ให้สวยงาม  โดยนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
ตั้งค่าหน้ากระดาษ
1. ไปที่ เมนู แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ 
2. เลือกแทบ กระดาษ    ขนาดเปลี่ยนความสูง เป็น 15
 
การตกแต่งด้วยรูปร่างอัตโนมัติ
3. มาที่แถบเครื่องมือ วาดรูป ใช้รูปร่าง สี่เหลี่ยม เพื่อใช้เป็นกรอบบัตรอวยพร
4. คลิกขวาบริเวณรูปร่างสี่เหลี่ยม เลือกแถบ จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ
5. เปลี่ยนสี จากแถบ สีและเส้น >การเติม> คลิกแถบสี > เติมลักษณะพิเศษ >ไล่ระดับ > สองสี > เลือกสี > ตกลง
 
6. ตกแต่งเส้นขอบจาก ขนาดของเส้น   และ ลักษณะเส้น   
 
7. คลิกขวาบริเวณรูปร่างสี่เหลี่ยม > ลำดับ > ย้ายไปไว้ข้างหลังข้อความ
8. เลือกรูปร่าง เส้น   เพื่อวาด  
9. ใส่สีเส้นจาก สีเส้น  
10. เลือกรูปร่าง ดาว จาก รูปร่างอัตโนมัติ > ดาวและป้ายประกาศ > เลือรูป ดาว 5 แฉก
11. .ใส่สีพื้นรูปร่าง จาก เติมสี   
 
การแทรกรูปภาพ
12. ค้นหารูปภาพที่ต้องการนำมาตกแต่งจากอินเตอร์เน็ต
13. แทรกรูปจากแฟ้ม โดยมาที่เมนู แทรก > รูปภาพ > จากแฟ้ม
14. ปรับขนาดรูปภาพตามที่ต้องการ
15. เคลื่อนรูปมายังตำแหน่งที่ต้องการ โดยคลิกรูปภาพ > คลิก การตัดข้อความ    >  ทะลุผ่าน
16. หากต้องการให้ภาพไม่มีพื้นหลังสีขาว ให้คลิกที่รูปภาพ > คลิก ทำให้โปร่งใส   > คลิกบริเวณพื้นสีขาว
 
การแทรกกล่องข้อความ
17. ใส่ข้อความ โดยใช้กล่องข้อความ  จากแถบเครื่องมือรูปวาด > คลิก กล่องข้อความ   > ลากเมาส์ขยายกล่องข้อความ
18. ใส่คำอวยพรตามต้องการ
19. ตกแต่งตัวอักษรให้สวยงาม
 

การเปลี่ยนสีรูปร่างอัตโนมัติเลือก แทบ สีและเส้น

เปลี่ยนสีพื้น   คลิกที่การเติม     
เปลี่ยนสีขอบเส้น คลิกที่เส้น  

Hosted by ImageHost.org
การเปลี่ยนสีพื้นลักษณะพิเศษ แบบสองสี

1. คลิก การเติม สีเส้นขอบ
2. เลือกเติมลักษณะพิเศษ
Hosted by ImageHost.org
3. ติ๊ก  สองสี
4. เลือกสีที่ 1 และสีที่ 2 
5. คลิกตกลง  
Hosted by ImageHost.org

การบันทึกภาพจากอินเตอร์เน็ต

1. ค้นหาภาพที่จะนำมาตกแต่ง
2. คลิกขวาที่รูปภาพ
3. เลือก บันทึกรูปเป็น (Save image as… )
4. เลือก โฟลเดอร์เก็บรูปภาพ
5. กด ตกลง
Hosted by ImageHost.org

การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม มีขั้นตอนดังนี้

1.  เลื่อนเมาล์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแทรกรูปภาพ 
2. คลิกคำ สั่ง แทรก
3. คลิกคำ สั่ง รูปภาพ
4. คลิกคำ สั่ง จากแฟ้ม จะปรากฎกรอบโต้ตอบของคำ สั่ง
5.  เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บภาพ  
6.  เลือกภาพที่ต้องการ 
7.  คลิกปุ่ม แทรก(Insert) รูปภาพจะมาปรากฎที่เอกสาร
Hosted by ImageHost.org

การซ้อนภาพ

1. คลิกขวารูปร่างหรือภาพ ต่างๆ ที่ต้องการซ้อน
2. ลำดับ ย้ายไปไว้ข้างหลังข้อความ
การแก้ไขรูปภาพ
การแก้ไขรูปภาพสามารถทำ ได้โดยแถบเครื่องมือรูปภาพ เรียกแถบเครื่องมือรูปภาพ
ได้จาก มุมมอง > แถบเครื่องมือ > รูปภาพ
Hosted by ImageHost.orgการเคลื่อนรูปภาพ
1. คลิกรูปภาพที่ต้องการเคลื่อนที่
2. คลิก การตัดรูปข้อความ
3. เลือก ทะลุผ่าน
4. ใช้เมาส์เลื่อนมายังตำแหน่งที่ต้องการ
Hosted by ImageHost.org

การแทรกกล่องข้อความ

1. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด  คลิก กล่องข้อความ 
2. คลิกหรือลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการแทรกกล่องข้อความในเอกสาร
หากไม่ต้องการให้มีสีพื้นหลัง ให้เลือกเทสี เป็นไม่มีสี
หากไม่ต้องการให้มีสีเส้น         ให้เลือกสีเส้น เป็นไม่มีสี

 

Hosted by ImageHost.org

Photobucket

 

Photobucket

แบบฝึกทักษะ เรื่อง บัตรอวยพรวันปีใหม่  

             ให้นักเรียนแทรกรูปร่างอัตโนมัติ   รูปภาพจากแฟ้ม   กล่องข้อความ  เพื่อตกแต่งเป็นบัตรอวยพรวันปีใหม่ให้สวยงาม  โดยนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตั้งค่าหน้ากระดาษ

1. ไปที่ เมนู แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ 
2. เลือกแทบ กระดาษ    ขนาดเปลี่ยนความสูง เป็น 14
Hosted by ImageHost.org

การตกแต่งด้วยรูปร่างอัตโนมัติ

3.มาที่แถบเครื่องมือ วาดรูป
Hosted by ImageHost.org
   ใช้รูปร่าง สี่เหลี่ยม  เพื่อใช้เป็นกรอบบัตรอวยพร
 
4. คลิกขวาบริเวณรูปร่างสี่เหลี่ยม เลือกแถบ จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ
5. เปลี่ยนสี จากแถบ สีและเส้น >การเติม> คลิกแถบสี > เติมลักษณะพิเศษ >ไล่ระดับ > สองสี > เลือกสี > ตกลง
Hosted by ImageHost.org
6. ตกแต่งเส้นขอบจาก ขนาดของเส้น   และ ลักษณะเส้น    
Hosted by ImageHost.org
 
7. คลิกขวาบริเวณรูปร่างสี่เหลี่ยม > ลำดับ > ย้ายไปไว้ข้างหลังข้อความ
8. เลือกรูปร่าง เส้น   เพื่อวาด  
 
9. ใส่สีเส้นจาก สีเส้น  
10. เลือกรูปร่าง ดาว จาก รูปร่างอัตโนมัติ > ดาวและป้ายประกาศ > เลือกรูป ดาว 5 แฉก
11. ใส่สีพื้นรูปร่าง จาก เติมสี   
 Hosted by ImageHost.org

การแทรกรูปภาพ

12. ค้นหารูปภาพที่ต้องการนำมาตกแต่งจากอินเตอร์เน็ต
13. แทรกรูปจากแฟ้ม โดยมาที่เมนู แทรก > รูปภาพ > จากแฟ้
14. ปรับขนาดรูปภาพตามที่ต้องการ
15. เคลื่อนรูปมายังตำแหน่งที่ต้องการ โดยคลิกรูปภาพ > คลิก การตัดข้อความ    >  ทะลุผ่า
16. หากต้องการให้ภาพไม่มีพื้นหลังสีขาว ให้คลิกที่รูปภาพ > คลิก กำหนดสีโปร่งใส   > คลิกบริเวณพื้นสีขาว
Hosted by ImageHost.org

การแทรกกล่องข้อความ

17. ใส่ข้อความ โดยใช้กล่องข้อความ  จากแถบเครื่องมือรูปวาด > คลิก กล่องข้อความ    > ลากเมาส์ขยายกล่องข้อความ
18. ใส่คำอวยพรตามต้องการ
19. ตกแต่งตัวอักษรให้สวยงาม 
 

Hosted by ImageHost.org

ตัวอย่างบัตรอวยพรวันปีใหม่  

Hosted by ImageHost.org

 

Hosted by ImageHost.org

Hosted by ImageHost.orgHosted by ImageHost.orgHosted by ImageHost.org

Hosted by ImageHost.org

รูปภาพที่สามารถนำมาใช้ตกแต่งบัตรอวยพร

Hosted by ImageHost.orgChristmas Tree Clip ArtChristmas Tree Clip ArtChristmas Tree Clip ArtChristmas Tree Clip Art

Photobucket

Hosted by ImageHost.orgHosted by ImageHost.org

Hosted by ImageHost.orgHosted by ImageHost.orgHosted by ImageHost.orgHosted by ImageHost.orgHosted by ImageHost.orgHosted by ImageHost.orgHosted by ImageHost.org

Hosted by ImageHost.org