สาระที่4 แรงและการเคลื่อนที่

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม

1. สืบค้นข้อมูล และอธิบายปริมาณ สเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ (ว 4.1 ม. 1/1)

2. ทดลองและอธิบายระยะทาง การ กระจัด อัตราเร็ว และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ (ว 4.1 ม. 1/2)

สาระที่ 5 พลังงาน

มาตรฐาน 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน  ระหว่างงานและพลัง ผลของการใช้พลังงานสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

3. ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ (ว 5.1 ม. 1/1)

4. สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อนและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ม. 1/2)

5. อธิบายการดูดกลืน การคายความ ร้อนโดยการแผ่รังสีและนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ (ว 5.1 ม. 1/3)

6. อธิบายสมดุลความร้อนและผลของ ความร้อนต่อการขยายตัวของสารและนำความรู้ไปใช้ในชีวิต

  ประจำวัน (ว 5.1 ม. 1/4)

สาระที่6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

มาตรฐาน ว 6.1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก  ความสัมพันธ์ของ

กระบวนการต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์

7. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก (ว 6.1 ม. 1/1)

8.ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์

   ทางลม ฟ้าอากาศ (ว 6.1 ม. 1/2)

9.สังเกต วิเคราะห์ และอภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มีผล ต่อมนุษย์ (ว 6.1 ม. 1/3)

10. สืบค้น วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ (ว 6.1 ม. 1/4)

11.สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

   (ว 6.1 ม. 1/5)

12.สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

   อุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซนและฝนกรด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ว 6.1 ม. 1/6)

13. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรดที่ มีต่อสิ่งมีชีวิตและ

   สิ่งแวดล้อม (ว 6.1 ม. 1/7)