การสังเกต หมายถึง เป็นความชำนาญในการใช้ประสาท
สัมผัสได้แก่ตาหูจมูกลิ้นผิวกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างเพื่อ หารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุนั้น ๆ  
* กิจกรรม * 1.1 จุดประสงค์ เพื่อให้เข้าใจความหมายของการสังเกต.
* อุปกรณ์ *   1. ขนมปัง         2. เทียนวันเกิด        3. ดินน้ำมัน       4. ไม้ขีดไฟ        5. กระป๋องทราย
 * วิธีการทดลอง *
* ตอนที่ 1 *    สังเกตขนมปัง
* ตอนที่ 2 *    สังเกตเทียนไข  ก่อนจุด ระหว่างจุด หลังจากดับเทียนแล้ว
* ผลการสังเกต  ขนมปัง *
1. กลิ่นหอม , กลิ่นช็อคโกแลต                      2. ความยาว  ความกว้าง  ความสูง
3. สีน้ำตาล                                            4. มี 4 ชั้น
5. สี่เหลี่ยมผืนผ้า                                       6. ไส้สีขาว
7. ลักษณะแข็ง                                         8. ทึบแสง
9. ขรุขระ                                              10. รสหวาน                                                  
11. ข้างในมีช่องเล็กๆ
* ผลการสังเกต  เทียนไข *
ก่อนจุด         - สีเหลือง ไส้เทียนสีขาวและดำ  มีน้ำตาเทียนทีแข็งตัวแล้ว ทรงกระบอก
ระหว่างจุด     - มีเปลวไฟสีส้มและแดง มีน้ำตาเทียนไหลออกมา  มีไอควัน ไส้เทียนสีดำ
หลังดับเทียน  - มีควันเทาๆมาก ไส้เทียนร้อน เทียนเล็กลง  น้ำตาเทียนแข็งตัว
* ข้อมูลจากการสังเกต *
1. สี รูปร่าง พื้นผิว สถานะ ร้อน  เย็น รสชาติ กลิ่น = ข้อมูลเชิงคุณภาพ
2. ขนาด กว้าง ยาว สูง จำนวน = ข้อมูลเชิงปริมาณ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี่ยนแปลง