ชื่อรายงานการวิจัย :     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนกันทราราม      (นุ่นศึกษาคาร)  จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา  2552  โดยใช้วิธีสอนแบบใช้สื่อประสม

ผู้วิจัย  :                  นายธีรศักดิ์  ซื่อสัตย์               

หลักสูตร :                หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

ปีการศึกษา :             2552

บทคัดย่อ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)  จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา  2552  โดยใช้วิธีสอนแบบใช้สื่อประสม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องแรงและความดัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)  โดยวิธีการสอนแบบใช้สื่อประสม  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องแรงและความดัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)  ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยวิธีการสอนแบบใช้สื่อประสม  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและความดัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)   ภายหลังเรียน โดยวิธีการสอนแบบใช้สื่อประสม  

วิธีการดำเนินการวิจัยตามแผนการวิจัยปฏิบัติการตามวงจรของ PDCA  สำหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ผู้วิจัยได้กำหนดรายละเอียดของแผนการวิจัยปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอนตามวงจรการวิจัยดังนี้  1  ขั้นการวางแผน(Plan)  ได้ดำเนินการดังนี้  1) วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544   2)  กำหนดหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้ได้เนื้อหาสำหรับการวิจัย  3) ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  4) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและความดัน  5) สร้างหรือจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้  6) สร้างและจัดหาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  7) ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อการสอน  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  8) ปรับปรุง  แก้ไข ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้ในขั้นปฏิบัติต่อไป                     2  ขั้นปฏิบัติ(Do)  ได้ดำเนินการดังนี้  1) เมื่อถึงเวลาปฏิบัติการสอนตามเวลาที่กำหนดไว้ในตารางสอน  ครูผู้สอนนำแผนการจัดการเรียนรู้  นำสื่อการสอน  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เข้าไปในใช้ในห้องปฏิบัติการสอน  2) ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมมือกันลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้   3  ขั้นตรวจสอบ(Check)  ได้ดำเนินการดังนี้ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้กำหนดไว้แล้วในแผนการจัดการเรียนรู้  2) นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์  ประเมิน  สรุปผล   4  ขั้นปรับปรุงแก้ไข(Action)  ได้ดำเนินการดังนี้  1) นำข้อสรุปที่ได้ในขั้นตรวจสอบมาทบทวนเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดจนสามารถมองเห็นจุดเด่น  จุดด้อย  และจุดที่ควรพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อไป  2) ครูบันทึกข้อความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะใช้สอนครั้งต่อไป     

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2552   ดังนี้ 1) ทดลองสอนแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แผน ใช้เวลาทำการสอนแผนละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาทำการสอนทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง  2) เมื่อการเรียนการสอนสิ้นสุดลง ผู้วิจัยทำการทดสอบกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความพึงพอใจของการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์  3) นำคะแนนที่รวบรวมไว้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความพึงพอใจของการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์  เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล     

การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้   1)  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากดำเนินการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แล้วนำมาทำการศึกษาโดยการ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    2) การศึกษา เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ T – test   3) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์  หลังจากดำเนินการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์   แล้วนำมาทำการศึกษาโดยการหา หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แบบบรรยาย

          ผลการวิจัย 

            1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  พบว่า  นักเรียนจำนวน  20  คน หรือร้อยละ 100  ผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลตามระเบียบของโรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)  ทุกคน  ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  คะแนนการสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  จริง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  พบว่า  ผู้เรียนส่วนมากมีความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องแรงและความดัน  อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน  ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้