ชื่อเรื่อง            รายงานการใช้แบบฝึกการวาดภาพระบายสีน้ำรูปดอกไม้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  เรื่อง  การวาดภาพระบายสีน้ำรูปดอกไม้  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   

ผู้รายงาน          นางอุษา  แสนกล้า

โรงเรียน           โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ปีที่พิมพ์           2552(ปรับปรุง 2553)

 

 บทคัดย่อ

 

            การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ำรูปดอกไม้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80    2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)  อำเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกที่ผู้รายงานสร้างขึ้น

           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  23  คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling)  ผู้รายงานดำเนินการสอนโดยใช้แบบฝึก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  เรื่องการวาดภาพระบายสีน้ำรูปดอกไม้  จำนวน  12  แบบฝึกๆละ  1-2  ชั่วโมง  รวม  21  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  เรื่องการวาดภาพระบายสีน้ำรูปดอกไม้  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ซึ่งประกอบด้วยใบความรู้  ใบงาน  แบบทดสอบท้ายแบบฝึก  2) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     (ทัศนศิลป์)  และ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 

               ผลการศึกษา การใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  เรื่องการวาดภาพระบายสีน้ำรูปดอกไม้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ปรากฏผลดังนี้

            1.   แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  เรื่องการวาดภาพระบายสีน้ำรูปดอกไม้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพของแบบฝึก( E1/E2 ) เท่ากับ 93.36 / 89.13  เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ  80/80  ที่ตั้งไว้

            2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    (ทัศนศิลป์)  เรื่องการวาดภาพระบายสีน้ำรูปดอกไม้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)  โดยใช้แบบฝึก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

           3.   ความพึงพอใจต่อการเรียน   หลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  เรื่องการวาดภาพระบายสีน้ำรูปดอกไม้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)  พบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด