การกล่าวคำอวยพรในวันเกิ

การกล่าวคำอวยพรในวันเกิดเป็นการกล่าวอวยพรที่มุ่งให้เจ้าของวันเกิดมีความสุขและ
ความเจริญก้าวหน้าซึ่งมีหลักการกล่าวต่อไปนี้
1. กล่าวถึงความสำคัญของโอกาสที่อวยพร
2. ชื่อเจ้าของวันเกิด
3. พูดถึงความสัมพันธ์ หรือความคุ้นเคยที่มีต่อผู้นั้น
4. พูดถึงความสำคัญของงานและระบุวันที่เกิด อายุเจ้าของวันเกิด
5. กล่าวถึงบรรยากาศการจัดงานที่เจ้าภาพจัดได้ดีทั้งในเรื่องการต้อนรับและ
อาหารการกิน
6.กล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประสาทพรในกรณีที่ผู้น้อยอวยพรผู้ใหญ่หรือผู้เสมอกัน
อวยพรแก่กัน
7. กล่าวคำอวยพรให้เจ้าของวันเกิดมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงและเจริญก้าวหน้า
8. กล่าวเชิญชวนให้ดื่มอวยพรในกรณีที่มีการชุมนุมเลี้ยงอาหาร

เรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  

ตัวอย่างการกล่าวคำอวยพร

กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานวันเกิดของ………………….
กระผมและ………….เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จนถึงบัดนี้ 30 ปีผ่านมาแล้ว และวันที่ 5 พฤษภาคมทุกปี…ก็ได้จัดงาน
วันเกิด มาปีนี้ก็มีอายุ 65 ปี แต่ดูทางเจ้าของวันเกิดยังหนุ่มกว่าอายุ การจัดงาน
ในวันนี้เจ้าภาพได้จัดเตรียมอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มไว้อย่างดีมาก อาหารมีแต่ของเอร็ดอร่อยก็ขอให้เจ้าภาพวันเกิดจงมีพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ
ิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานและขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้จงมีความสุข
ตลอดไป
   การกล่าวขอบคุณ
ผู้กล่าวแนะนำจะต้องเป็นผู้กล่าวขอบคุณผู้พูดด้วยดังนี้ โดย
1. กล่าวถึงความสำคัญของเรื่องที่ผู้พูดได้พูดไว้อย่างสั้นพร้อมทั้งเน้นให้เห็น
ว่า ผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากการฟังครั้งนี้ด้วย
2.กล่าวขอบคุณอีกครั้งหนึ่งหรือผู้กล่าวขอบคุณอาจเรียกร้องให้ผู้ฟัง
ปรบมือให้ผู้พูดก็ได้ตัวอย่าง
การกล่าวขอบคุณในโอกาสบรรยายทางวิชาการ

กระผม (ดิฉัน) ในนามนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของท่านอาจารย์………….ที่ได้กรุณาสละเวลามา
บรรยายเรื่องภาษาไทยวิบัติจริงหรือ การบรรยายของท่านอาจารย์ครั้งนี้ มีคุณค่าอย่างยิ่งและไม่อาจแสวงหาจากที่ใดๆ ประกอบด้วยสาระความรู้ เป็นทีน่าสนใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยได้อย่างกว้างขวาง
ในนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ กระผม(ดิฉัน) ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์………..…..และหวัง
ในความกรุณาของท่านอาจารย์เช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป
                                          ขอบพระคุณครับ (ค่ะ)