ภูมิอากาศของไทย

 

 

 

            ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ  “ร้อนชื้น”  การที่มีการจัดประเทศไทยอยู่ในเขตอากาศ เช่นนี้เพราะใช้องค์ประกอบอุตุนิยมวิทยา   2  ปัจจัยเป็นตัวกำหนด  คืออุณหภูมิและความชื้น  โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนสูงกว่า       20  องศาเซลเซียส  ซึ่งจัดเป็นประเทศในเขตร้อน  ส่วนปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีตามภูมิภาคต่างๆ  มีมากกว่า   1,000  มิลลิเมตร  ในทางตอนบนของประเทศและมีมากกว่า  2,000  มิลลิลิตร  ในทางตอนล่างของประเทศ  ซึ่งเป็นปริมาณสูงพอที่จะทำให้เกิดความชุ่มชื้น  ตามลักษณะดังกล่าวจัดเป็นลักษณะของภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  และเนื่องจากประเทศไทยมีความกว้างทางละติจูดและมีความแคบทางลองจิจูด  ทำให้ประเทศไทยมีรูปร่างยาวแนว  เหนือ-ใต้  และทำให้ประเทศไทยมีเขตภูมิอากาศแตกต่างกันไปตามลักษณะอุณหภูมิและความชื้นดังกล่าว

 

            นอกจากปัจจัยด้านอุณหภูมิและความชื้นแล้ว  ยังมีปัจจัยด้านองค์ประกอบอุตุนิยมวิทยา อื่นๆ  อีกที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศในประเทศไทย  เช่น  หย่อมความกดอากาศต่างๆ  ร่องมรสุม  ลมพายุ  ลมประจำถิ่น  ลมมรสุม   ซึ่งมีอิทธิพลทำให้ภูมิอากาศในประเทศผันแปรไปตามฤดูกาลต่างๆ 

 

            ประเทศไทยอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนอยู่ระหว่างทะเลมหาสมุทรกับแผ่นดินใหญ่  ความหลากหลายดังกล่าวทำให้อุณหภูมิมีความแตกต่างกับระหว่างฤดูกาลบนแผ่นดินและผืนน้ำ  อุณหภูมิที่แตกต่างกันทำให้เกิดหย่อมความกดอากาศที่แตกต่างกัน  หย่อมความกดอากาศที่แตกต่างกัน  ทำให้มีการเคลื่อนที่แตกต่างกัน  หย่อมความกดอากาศที่แตกต่างกันทำให้มีการเคลื่อนที่ของลงประจำระหว่างฤดูกาลซึ่งเรียกว่า  “ลมมรสุม”  ซึ่งลมมรสุมจะมีอิทธิพลอย่างมากในการกำหนดลักษณะภูมิอากาศในประเทศไทย  ลมมรสุมจำแนกตามฤดูกาล  2  ชนิด  คือ

 

            1.ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  มีแหล่งกำเนิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นลมหนาวเย็น  และค่อนข้างแห้งแล้ง  เมื่อพัดเข้าสู่ประเทศไทย  ทำให้อุณหภูมิตั้งแต่พื้นที่ภาคกลางขึ้นไปลดลงเกือบทั่วไป  และท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งมาก

 

            2.ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้มหาสมุทรอินเดีย   เป็นลมที่พัดเอาความชุ่มชื้นเข้าสู่ประเทศไทย  จึงทำให้มีเมฆมากและมีฝนตกโดยเฉพาะตามบริเวณชายฝั่งทะเลและตามภูเขาด้านรับลม

 

            ดังนั้น   ภูมิอากาศของประเทศไทยทั่วไปเป็นแบบร้อนชื้น  จำแนกเป็นร้อนชื้นแบบมรสุมและร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร