การดูแลสุขภาพเด็ก

ความสำคัญของสุขภาพเด็ก

การที่จะพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เป็นบุคลากรที่ดี มีคุณค่าต่อสังคม จึงต้องส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความสุข มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พ่อแม่ต้องให้ความรัก ความอบอุ่นดูแลเอาใจใส่  สนใจในสุขภาพและอนามัยของเด็กอย่างสม่ำเสมอและใกล้ชิด เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเด็กสู่ความเจริญเติบโต เป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นผู้ใหญ่ที่สง่างาม เป็นที่ชื่นชอบรักใคร่แก่ผู้ที่ได้พบเห็นและใกล้ชิด เป็นอนาคตของชาติ เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่วงศ์ตระกูล

ขอบเขตของการดูแลสุขภาพเด็ก

การได้เห็นลูกรักเติบโตมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดีเป็นความชื่นใจของพ่อแม่ พัฒนาการของเด็กจะเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับอายุ พ่อแม่จึงต้องเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด เอาใจใส่ สนใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามปกติหรืมีอาการผิดปกติก็ต้องรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อรักษาและแก้ไขก่อนจะสายเกินไป เด็กที่มีอาการผิดปกติ จะแสดงอาการทางร่างกาย เช่น ซีดเซียว อ่อนเพลีย ซึม ขาดความสนใจสิ่งรอบตัว หงุดหงิด ร้องกวน กระวนกระวาย ส่วนมากจะมีไข้ ตัวร้อน เพื่อสุขภาพของเด็กควรปฏิบัติดังนี้ คือ การเลือกหมอให้ลูก ไปพบหมอตามนัดสม่ำเสมอ การปรึกษาหมอ การพบผู้เชี่ยวชาญ

ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพเด็ก

     เมื่อบรรยากาศในบ้านไปด้วยดี มีความรัก ความอบอุ่น มีการดูแลสุขภาพของเด็กอย่างถูกต้องและใกล้ชิดจิตใจของลูกจะเบิกบานแจ่มใสพร้อมจะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี พ่อแม่สนใจ และให้เวลาแก่ลูก พูดคุยด้วย ร่วมกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูก เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำถึงสิ่งที่ถูกต้อง จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับลูก ทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจแข็งแกร่ง สามารถเผชิญเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆได้เป็นอย่างดี สร้างครอบครัวให้เจริญรุ่งเรือง และ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพของชาติบ้านเมืองต่อไป