.ค.ศ. 4

สำหรับกรรมการชุดที่ 1

 

 

 

 

แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

สำหรับทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ

                                                                  ประเมิน             ™           ครั้งที่  1

                                                                                               ™           ครั้งที่  2  (หลังจากพัฒนาครั้งที่  1)

                                                                                               ™           ครั้งที่  3  (หลังจากพัฒนาครั้งที่  2)

 

                                ข้อมูลผู้รับการประเมิน

                                ชื่อ     นางสาวเดือนดารา                       นามสกุล    ศรีอนุรักษ์                                                    .

                                ตำแหน่ง/วิทยฐานะปัจจุบัน      ครู/-                                                                                             .                

                                ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา         โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม                                                        .                

                                หน่วยงานที่สังกัด                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3                .                

                                วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน    ครูชำนาญการ                                                                            .                

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1  การมีวินัย (20 คะแนน)

ตัวบ่งชี้

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน

ที่สะท้อนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้

1.1 การมีวินัยในตนเอง

      ยอมรับ และถือปฏิบัติ

      ตามกฎ กติกา มารยาท

      ขนบธรรมเนียม

      และแบบแผน

      อันดีงามของสังคม

      (4 คะแนน)

 

4 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ

   ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม

   และแบบแผนอันดีงามของสังคม

   เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้นำ

   ในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้

3 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ

   ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม

   และแบบแผนอันดีงามของสังคม

   เป็นแบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วม

   ในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้

2 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ

   ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม

   และแบบแผนอันดีงามของสังคม

   เป็นแบบอย่างที่ดี

1 มีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติ

   ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม

   และแบบแผนอันดีงามของสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน

ที่สะท้อนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้

1.2  การรักษาและ

        เสริมสร้างวินัย

        ในตำแหน่งหน้าที่

        ราชการ การปฏิบัติ

        ตามกฎหมาย

        ระเบียบแบบแผน        ของทางราชการ

         (4 คะแนน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่

   ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

   แบบแผนของทางราชการ และมีส่วนร่วม

   เสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น มีผลงานเป็นที่

   ปรากฏ เป็นแบบอย่างที่ดี

3 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่

   ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

   แบบแผนของทางราชการและมีส่วนร่วม

   เสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น

2 รักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่ง

   หน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมาย

   ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

1 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน

ที่สะท้อนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้

1.3  การตรงต่อเวลา

        การอุทิศเวลา

        ให้แก่ทางราชการ

        และผู้เรียน

        อย่างต่อเนื่อง

         (4 คะแนน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ

   มอบหมายได้สำเร็จและอุทิศเวลา

   อย่างต่อเนื่อง

3 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ

   มอบหมายได้สำเร็จและอุทิศเวลา

2 ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ

   มอบหมาย

1 ปฏิบัติงานตามปกติ

 

 

ตัวบ่งชี้

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน

ที่สะท้อนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้

1.4  ความซื่อสัตย์ สุจริต

         ในการปฏิบัติหน้าที่

         การรักษา         ผลประโยชน์

         ของทางราชการ

         และไม่มี         ผลประโยชน์

         ทับซ้อน

         (4 คะแนน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

   รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ

   ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

   และได้รับการยกย่อง ชมเชย

3 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

   รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ

2 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

1 ไม่เคยถูกลงโทษ

 

 

 

 

1.5  การรักษา

         ความสามัคคี

         มีน้ำใจ

         เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

         ต่อเพื่อนร่วมงาน

         องค์กร และชุมชน

         (4 คะแนน)

 

4 มีน้ำใจ เสียสละ ทำงานร่วมกับผู้อื่น

   ได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

   จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน

   หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3 มีน้ำใจ เสียสละ ทำงานร่วมกับผู้อื่น

   ได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

2 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและ

   ประสบความสำเร็จ

1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 

 

 

 

ตอนที่  2  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  (20  คะแนน)

ตัวบ่งชี้

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน

ที่สะท้อนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้

2.1  ความอุตสาหะ

         ขยัน อดทน มุ่งมั่น

         และรับผิดชอบต่อ

         ผลสัมฤทธิ์ของงาน

         โดยยึดหลัก

         ประหยัด คุ้มค่า

         มีประสิทธิภาพ

         (4 คะแนน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ

   เป็นที่ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน

   และนำไปเป็นต้นแบบพัฒนาผู้อื่นได้

3 ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ

   เป็นที่ยอมรับและมีผลงานปรากฏชัดเจน

2 ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ

   มีหลักฐานที่ปรากฏ เป็นที่ยอมรับ

1 ปฏิบัติงานได้ไม่บกพร่อง

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน

ที่สะท้อนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้

2.2  การยึดมั่น

         ในคุณธรรม

         จริยธรรม

         มีความศรัทธา

         และปฏิบัติตน

         ตามหลักศาสนา

         (4 คะแนน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา

   และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

   เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยกย่อง ชมเชย

   และมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น

3 ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธา

   และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

   เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยกย่อง ชมเชย

2 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา

   ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดี

1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา

   และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

 

 

2.3  การยึดมั่น

        ในหลักนิติธรรม

         ยืนหยัด กระทำ

         ในสิ่งที่ถูกต้อง

         เป็นธรรม

         และชอบด้วย

         กฎหมาย

         (4 คะแนน)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม

   ได้รับการยกย่อง ชมเชย มีการรณรงค์

   และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้

3 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม

   และได้รับการยกย่อง ชมเชย

2 ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม

1 ปฏิบัติราชการโดยไม่เคยมีกรณีถูกลงโทษ

   หรือว่ากล่าวตักเตือนในด้านนี้

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน

ที่สะท้อนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้

2.4  การยึดมั่นในการ

        ปกครองระบอบ

        ประชาธิปไตย

        อันมีพระมหากษัตริย์

        ทรงเป็นประมุข

        และวางตัวเป็นกลาง

        ทางการเมือง

        (4 คะแนน)

 

4 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

   มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม

   ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง วางตัวเป็นกลาง

   ทางการเมือง และการวางรากฐาน

   ระบอบประชาธิปไตย

3 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

   มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม

   ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และวางตัว

   เป็นกลางทางการเมือง

2 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

   และส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

   กับการเลือกตั้ง

1 ใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ ประชาธิปไตย

 

2.5  การมีส่วนร่วม

         อนุรักษ์

         วัฒนธรรมไทย

         และสิ่งแวดล้อม

         (4 คะแนน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์

   วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

   จำนวนมากกว่า  8  กิจกรรม

3 จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์

   วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

   จำนวน  7-8  กิจกรรม

2 จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์

   วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

   จำนวน  5-6  กิจกรรม

1 จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์

   วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

   จำนวน  3-4  กิจกรรม

 

 

ตอนที่  3  การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม  (20  คะแนน)

ตัวบ่งชี้

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน

ที่สะท้อนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้

3.1 การดำรงชีวิต

      ตามแนวทาง

      หลักปรัชญา

      เศรษฐกิจพอเพียง

      (4 คะแนน)

 

4 มีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่แสดงถึง

   การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

   6 พฤติกรรม/กิจกรรมขึ้นไป

3 มีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่แสดงถึง

   การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

   5 พฤติกรรม/กิจกรรม

2 มีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่แสดงถึง

   การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

   4 พฤติกรรม/กิจกรรม

1 มีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่แสดงถึง

   การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

   3 พฤติกรรม/กิจกรรม

3.2  การละเว้นอบายมุข

        และสิ่งเสพติด

        (4 คะแนน)

 

4 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น

   อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นำ

   รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้

   อย่างต่อเนื่อง

3 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น

   อบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นำ

   ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น

   ในด้านนี้

2 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น

   อบายมุขและสิ่งเสพติด และมีส่วนร่วม

   ในการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น

   ในด้านนี้

1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้น

   อบายมุขและสิ่งเสพติด

 

 

ตัวบ่งชี้

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน

ที่สะท้อนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้

3.3  การใช้หรือให้

         ข้อมูลข่าวสาร

         ส่วนบุคคลและ

         ของทางราชการ

         ให้เป็นไปด้วย

         ความถูกต้อง

         (4 คะแนน)

 

4 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสม

   และสามารถพัฒนาผู้อื่นจนได้ผลงาน

   เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง

3 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้อง เหมาะสม

   เกิดประโยชน์ต่อราชการ และสามารถ

   ให้คำแนะนำผู้อื่น

2 ใช้หรือให้ข้อมูลได้ถูกต้องเกิดประโยชน์

   ต่อทางราชการ

1 ใช้หรือให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

 

3.4  การดำรงตน

         เป็นแบบอย่างที่ดี

         เหมาะสมกับ

         สถานภาพและ

         ตำแหน่งหน้าที่

         (4 คะแนน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ

   สถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ ได้รับการ

   ยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วมเสริมสร้าง

   พัฒนาผู้อื่นในด้านนี้

3 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ

   สถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ และมี

   ส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่นในด้านนี้

2 ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ

   สถานภาพและตำแหน่งหน้าที่

1 ดำรงตนเหมาะสมกับสถานภาพและ

   ตำแหน่งหน้าที่

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน

ที่สะท้อนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้

3.5  การประหยัด

         มัธยัสถ์ อดออม

         (4 คะแนน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 มีตั้งแต่ 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

   ขึ้นไป มีผลต่อการดำรงชีวิต เป็นที่ปรากฏ

   ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม

   รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้

3 มี 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

   มีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างชัดเจน

   และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น

   ในด้านนี้

2 มี 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

   และมีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างชัดเจน

1 มี 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

ตอนที่  4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  (20  คะแนน)

ตัวบ่งชี้

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน

ที่สะท้อนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้

4.1  การเป็นสมาชิกที่ดี

         สนับสนุนหรือร่วม

         กิจกรรมของวิชาชีพ

         และทางวิชาการ

         อย่างสร้างสรรค์

         (4 คะแนน)

 

4 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

   เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ

   สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

   ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีส่วนร่วม

   รณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นในด้านนี้

3 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

   เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม และ

   สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

   และได้รับการยกย่อง ชมเชย

2 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

   เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม

   และสามารถนำมาปรับใช้ได้

1 มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

   เข้าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน

ที่สะท้อนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้

 

4.2  การศึกษา ค้นคว้า

          ริเริ่ม สร้างสรรค์

          ความรู้ใหม่ ๆ

          มาใช้พัฒนางาน

          ในวิชาชีพ

          (4 คะแนน)

 

4 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

   นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพ

   จนสำเร็จและเป็นตัวอย่างได้

3 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

   นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพ

   จนสำเร็จ

2 ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

   นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพ

1 มีส่วนร่วม ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์

   ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางาน

   ในวิชาชีพ

 

 

 

4.3  การมีบทบาท

         เป็นผู้นำทางวิชาการ

         ในวงการวิชาชีพ

         (4 คะแนน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 มีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในระดับ

   จังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา มีส่วนร่วมใน

   การพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นำทาง

   วิชาการแก่ผู้อื่นและมีผลงานปรากฏ

3 มีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในระดับ

   จังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษาและมีส่วนร่วม

   ในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นำทาง

   วิชาการแก่ผู้อื่น

2 มีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการ

   ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา

1 มีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการ

   ในระดับสถานศึกษา/กลุ่มสถานศึกษา/

   ชุมชน

 

 

ตัวบ่งชี้

บันทึกร่องรอยพฤติกรรมที่แสดงลักษณะตัวบ่งชี้

(ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/เอกสารหลักฐาน

ที่สะท้อนพฤติกรรม)

ผลการประเมิน

ให้วงกลมล้อมรอบตัวเลข ตามพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับหลักฐานร่องรอยที่บันทึกไว้

 

4.4  การรักษาชื่อเสียง

        ปกป้องศักดิ์ศรี

        แห่งวิชาชีพและ

        การยกย่อง

        เชิดชูเกียรติ

        (4 คะแนน)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 จำนวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

   อย่างต่อเนื่องเกิดผลดีเป็นที่ยอมรับ

   และมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น

   ในด้านนี้

3 จำนวน 4 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

   อย่างต่อเนื่องเกิดผลดี

2 จำนวน 3 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

   อย่างต่อเนื่อง

1 จำนวน 2 พฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม

 

 

4.5  การเสริมสร้าง

         ปลูกจิตสำนึกที่ดี

         แก่ผู้เรียน ชุมชน

         สังคม

         (4 คะแนน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 เป็นผู้นำในการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี

   แก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีผลงานเป็นที่ปรากฏ

   และได้รับการ

บันทึกนี้เขียนโดย  เมื่อ 

เข้าระบบ ให้ดาว ไม่ให้แล้ว    บันทึกนี้ยังไม่ได้ดาวได้ดาว {{ l3nr.actionable.vote_counter }}
 
{{ comment.user.fullname }}
{{ comment.name }}
เพิ่มความเห็น
{{ l3nr.current_user.fullname }} - เพิ่มความเห็น
 
 

L3nr

L3nr (อ่านว่า Learner ชื่อเดิม Learners.in.th) ให้บริการแก่ทุกสถานศึกษาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สารบัญ บันทึก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง l3nr.org

ระบบแนะนำ

  • Wonkdy Academy คลังความรู้การศึกษาไทย จาก ป.1 ถึง ม.6
  • GotoKnow คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกประวัติศาสตร์ชีวิตและการทำงาน ครู อาจารย์ คนทำงานภาครัฐและภาคสังคม
  • ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต จัดการการเรียนการสอนได้ง่าย ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ทุกระบบลงทะเบียนใช้ได้เลย บริการฟรีโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์