เด็กปฐมวัยกับพ่อแม่และผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และความสำคัญของเด็กกับการพัฒนาประเทศ 
         เด็กปฐมวัยเป็นวัยทองของชีวิต เป็นวัยเริ่มต้นของพัฒนาการทุกๆ ด้าน การอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ต่างๆ ประสบการณ์ชีวิตเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป 
          ประเทศที่จะเจริญก้าวหน้าต้องอาศัยทรัพยากรด่างๆ ในประเทศซึ่งได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ มนุษย์หรือบุคคลที่อยู่ในวัยต่างๆ กัน คือ มีความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหน้าที่ได้ อย่างไรก็ตามคุณภาพและประสิทธิภาพของคนนั้นอยู่กับการพัฒนาการของแต่ละคนตามวัยต่างๆ โดยเฉพาะบุคคลในวัยทำงานจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับการเรียน ประสบการณ์ที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยปัจจุบัน ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญที่สุดของประเทศ เพราะว่ามนุษย์จะเป็นผู้ให้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น มนุษย์จึงควรได้รับการพัฒนาที่ดีตั้งแต่วัยแรกเกิด เพราะมนุษย์จะเป็นคนอย่างไร ดีหรือเลว มีคุณภาพและประสิทธิภาพหรือไม่ก็ย่อมเกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่แรกเกิดที่มนุษย์ได้เรียนรู้และได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาตั้งแต่การเริ่มต้นของชีวิตด้วยเหตุผลข้างต้น ประเทศจะเจริญก้าวหน้าได้เพราะทรัพยากรมนุษย์และมนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อตระหนักว่าเด็กมีความสำคัญต่อประเทศ ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง หรือที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเด็กสมกับความสำคัญของเขา เพราะว่าเด็กที่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต้องมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีควบคู่กันไป การอบรมเลี้ยงดูมาตั้งแต่แรกเกิด มีความสำคัญมาก ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่า “เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ รวมทั้งภาวะรับผิดชอบในการธำรงรักษาอิสรภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม” จะเห็นได้ว่า เด็กมีความสำคัญมาก เพราะเด็กจะเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ในสังคมในอนาคต ถ้าเด็กไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องสังคมในอนาคตจะเป็นอย่างไร เด็กเป็นจุดเริ่มต้นบุคคล และคนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมเพราะคนเป็นผู้ทำผู้ใช้ทรัพยากรทุกรูปแบ ถ้าสังคมปราศจากเด็กที่มีคุณภาพสังคมก็จะมีคุภาพที่ดีไม่ได้
          การที่เด็กจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้นั้น จำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้สอดคล้องกับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย การพักผ่อน การบริการทางการแพทย์ ตลอดจนความรักความอบอุ่น ความปลอดภัยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ในตอนแรกคือ บิดามารดา เพราะบิดามารดาเป็นผู้มีบทบาทความสำคัญในการเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิดและปลูกฝังอุปนิสัย บุคลิกภาพ ตลอดจนความรู้สึก นึกคิดต่างๆ ทั้งในวัยเด็กและในเวลาต่อมา

 อ้างอิง
กีรติ บุญเจือ. (2519).หนังสือเรียนการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.อัดสำเนา.