1.ไม่สามารถสื่อสารกันได้

2.ไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้

3.ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

4.เข้าใจข้อมูลไม่ตรงกัน

5.จะปรับตัวเข้าสังคมได้ยากและมีปัญหาด้านอารมณ์

6.จะไม่รู้จักคนอื่น