มารู้จักตัวอักษรในภาษาอังกฤษกันเถอะ 

ตัวอักษรในภาษาอังกฤษมีด้วยกัน 26 ตัว

 

ตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวพิมพ์เล็ก

คำอ่าน

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

เอ

บี

ซี

ดี

อี

เอฟ

จี

เอช

ไอ

เจ

เค

แอล

เอ็ม

เอ็น

โอ

พี

คิว

อาร์

เอส

ที

ยู

วี

ดับเบิลยู

เอ็คซ

วาย

แซด (ซี)

 

 

รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ

 

                ตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัว โดยแบ่งตามหน้าที่ได้ 2 ชนิด คือ ตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะ และตัวอักษรที่เป็นสระ

F              พยัญชนะ (Consonant)  มี 21 ตัว

F              สระ (Vowel) มี 5 ตัว คือ a ,e , i , o , u

เราสามารถเทียบพยัญชนะ อังกฤษ เป็น ไทย ได้

พยัญชนะอังกฤษ 1 ตัว สามารถแทนพยัญชนะไทยได้หลายตัว ตามตารางต่อไปนี้

 

ตารางเทียบพยัญชนะ และ สระ อังกฤษ – ไทย

 

พยัญชนะอังกฤษ

ตรงกับพยัญชนะไทย

สระภาษาอังกฤษ           

ตรงกับสระไทย

b

a

อะ, อา , เอ , แอ

c

ซ หรือ ค

e

เอ , อิ , อี

d

i

อิ อี ไอ

f

o

โอ

g

u

อุ  , อู , อิว , อัว

h

ฮ หรือ ห

y

อิ , อี , อาย

j

จ หรือ ย

 

 

k

ค หรือ ก

 

 

l

 

 

m

 

 

n

น หรือ ณ

 

 

p

 

 

q

คว

 

 

r

 

 

s

ซ,ส,ษ หรือ ศ

 

 

t

ท หรือ ต

 

 

v

 

 

w

 

 

x

ก หรือ กซ

 

 

y

 

 

z

 

 

ตารางเทียบพยัญชนะ และ สระผสม อังกฤษ – ไทย

 

พยัญชนะอังกฤษ

ตรงกับพยัญชนะไทย

สระภาษาอังกฤษ           

ตรงกับสระไทย

ch

ช หรือ จ

ai

 เอ

ck

ei

เอ

gn

ee

อี

kh

ข , ค , ฆ

ea

อี , เอ

kn

ey

อี , เอ

ld

ลด

ie

 อี

lt

ลท

oo

อู

lk

ลค

ou

อู

ng

ay

เอ

nk

งค

ah

อา

nd

นด

ar

อา

nt

นท

er

เออ

ph

พ , ภ , ผ

ir

เออ

sh

ur

เออ

ss

aw

ออ

st

สท

au

ออ

qu

คว

oi

ออย

wh

oy

ออย

 

 

or

ออ

 

 

ou

เอา

 

 

ow

เอา

 

 

are

แอ

 

 

ere

เอีย

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกชุดที่ 1

เนื้อหา อักษรภาษาอังกฤษ

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. เขียนอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวพิมพ์ใหญ่ได้
  2. เขียนอักษรภาษาอังกฤษ a-z ตัวพิมพ์เล็กได้
  3. อ่านอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ได้
  4. อ่านอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็กได้
  5. เชื่อมโยงความสัมพันธ์อักษรภาษาอังกฤษ ระหว่างตัวพิมพ์เล็ก และตัวพิมพ์ใหญ่ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1

คำชี้แจง เติมอักษรที่หายไป

อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

 

A                     ……..             C                     D         …….              F

..……             H                     …….              J          K                     …….

M                    ………           O                     P         ..........              R

……               T                     ……..             V         ……..             X     

Y                     Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก

 

a                      b                      c          …….               e                      f

g                      ……                I           ……               k                      l

m                     n                      o          p                      ……                r

s                       t                       u          v                      w                     x

…….               z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name……………………………..Surname……………………………..Class……....Number…...

 

 

 

กิจกรรมที่ 2

คำชี้แจง เขียนคำอ่านของอักษรภาษาอังกฤษในตาราง พร้อมเติมสิ่งที่หายไปในช่องว่าง แล้วสร้างสรรค์ผลงานให้สวยนะคะ

 

ลำดับ

อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก

คำอ่าน

1

A

 

เอ

2

B

 

 

3

C

c

 

4

D

 

 

5

 

e

 

6

F

 

 

7

 

g

 

8

 

h

 

9

I

 

 

10

 

 

 

11

K

k

 

12

L

 

 

13

 

m

 

14

N

 

 

15

 

o

 

16

P

 

 

17

Q

q

 

18

R

 

 

19

S

 

 

20

T

t

 

21

U

 

 

22

V

 

 

23

W

w

 

24

X

 

 

25

Y

 

 

26

 

z

 

 

 

Name……………………………..Surname……………………………..Class……....Number…...